עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות | הארכת תקופות ודחיית מועדים – חוזר מס הכנסה | הגדלת נקודות זיכוי להורים

משיכה מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

במבזק מס' 1833 מיום 23.1.2020 דיווחנו על פרסום הנחייתה (קישור להנחייה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (והיום גם סגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין), הכוללת הוראות המאפשרות לקופות גמל, חברות ביטוח וקרנות פנסיה שלא לנַכּוֹת מס במקור בעת משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים בידי בעלי הכנסות נמוכות, במסגרת התקרות וסכומי המשיכה המירביים שנקבעו.
זאת, במקום המצב שהיה נהוג עד אז ובו נדרש היה לפְנות לפקיד-השומה לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור ולהציגו לגופים המשלמים כאמור.

ביום 6.1.2021 פורסמה הודעתה של רו"ח קלימן (קישור להודעה) לפיה תוקף ההנחיה מוארך עד ליום 31.12.2021 וזאת בשינויים המפורטים באותה הודעה.
ואילו ביום 3.1.2022 פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה תוקף ההנחייה המעודכנת מוארך עד לתום שנת 2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 2.1.2024 פורסמה הודעה נוספת של רו"ח קלימן (קישור להודעה הנוספת) לפיה תוקף ההנחייה המעודכנת מוארך עד ליום 31.12.2024, לרבות עדכון סכומים כמפורט בהודעה מיום 2.1.2024.


הארכת תקופות ודחיית מועדים – חוזרים בנושא מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין

במבזק מס' 2054 מיום 28.11.2023 דיווחנו על פרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
בנוסף, צירפנו מצגת לגבי החוק ובה, בין היתר, התייחסות גם לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ולחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים פרסמה שלוש הנחיות בעניין זה

  • הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2024 בנושא "הנחיות בעניין יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023" ("ההנחיה בנושא מס הכנסה") (קישור להנחיה בנושא מס הכנסה); 
  • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2024 בנושא "הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל" ("ההנחיה בנושא מיסוי מקרקעין") (קישור להנחיה בנושא מיסוי מקרקעין); 
  • הוראה של חטיבת שומה וביקורת במע"מ בנושא "הנחיות בעניין יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023" ("ההנחיה בנושא מע"מ") (קישור להנחיה בנושא מע"מ).

במסגרת ההנחיות האמורות מפורטים, בין היתר, סעיפי החוק שלגביהם חלה דחיית מועדים* ונכללות דוגמות שונות.**

* ראו סעיפים 2.6-2.3 להנחיה בנושא מס הכנסה, סעיפים 2.5-2.1 ו-3 להנחיה בנושא מיסוי מקרקעין וסעיף 2.3 להנחיה בנושא מע"מ.
** ראו סעיף 2.8 להנחיה בנושא מס הכנסה, סעיף 2.6 להנחיה בנושא מיסוי מקרקעין וסעיף 3 להנחיה בנושא מע"מ.

בנוסף, צוין בשלוש ההנחיות, כי לא יופעלו הליכי גבייה עד לסיום המועדים המוארכיםוזאת בכל הקשור למועדים להגשת השגה או ערר לפי העניין.

תשומת לבכם, בין היתר, לפסקה 2.3.6 להנחיה בנושא מס הכנסה המתייחסת להוראות סעיף 4 לחוק שלפיהן דו"ח שנתי לגבי שנת-המס 2022 שיוגש בתקופה שמיום 1.1.2024 ועד ליום 31.1.2024 ייחשב (לעניין הוראות הפקודה) כאילו הוגש ביום 31.12.2023 ובלבד שנישום שהיה חייב בהגשת דו"ח לשנות-המס 2020 ו-2021 הגיש את הדו"ח לשנת-המס 2020 במהלך שנת-המס 2021 ואת הדו"ח לשנת-המס 2021 במהלך שנת-המס 2022.
באותה פסקה 2.3.6 מצוין, ובצדק, כי אם נישום היה חייב בהגשת דו"ח הָחל משנת-המס 2021, אזי מספיק שהדו"ח לשנת-המס 2021 הוגש במהלך שנת-המס 2022 כדי שיראו בדו"ח לשנת-המס 2022 כאילו הוגש ביום 31.12.2023, על כל המשתמע מכך; ואילו נישום אשר היה חייב בהגשת דו"ח הָחל משנת-המס 2022 והגיש את הדו"ח לשנת-המס 2022 במהלך חודש ינואר 2024 יראו אותו כמי שהגיש את הדו"ח ביום 31.12.2023.

בנוסף, תשומת לבכם לסעיף 4 להנחיה בנושא מיסוי מקרקעין המבהיר את אופן יישום החוק במשרדי מיסוי מקרקעין, תוך שצוין באותו סעיף, כי "לצורך מיקוד הטיפול בבקשה מתבקשים עורכי הדין והנישומים לציין בשומה העצמית ובבקשות לתיקון שומה, במקרים שבהם חל חוק הארכת המועדים כי: 'המועדים בעניין הליכי המס כפופים להוראות חוק הארכת המועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל'".

לנוחותכם, מצורף נוסח מעודכן של המצגת הכולל את העדכונים שצוינו לעיל.
אנו כמובן עומדים לרשותכם במתן ייעוץ והסברים ככל שיידרשו.


הגדלת נקודות זיכוי להורים

במבזק מס' 2019 מיום 23.4.2023 דיווחנו על פרסום חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג-2023 ("התיקון"), בגדרו הוארך תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 12-6 עד תום שנת-המס 2023.
נזכיר, כי במהלך שנת 2022 הורים לילדים בגילאים 12-6 היו זכאים לנקודת זיכוי נוספת במס, מכוח חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הוראת-השעה") שתוקפה הוארך עד סוף פברואר 2023, בעקבות הקדמת הבחירות.
התיקון האריך אפוא, את תוקף ההטבה עד תום שנת-המס 2023, אולם נקבע בו כי אם עד יום 1.6.2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה בסוף חודש מאי 2023.
על-פי התיקון, הורים לילדים שמַלאו להם 6 שנים לפחות במהלך שנת-המס 2023 אך טרם מָלאו להם 13 שנים במהלך שנת-מס זו ייהנו מנקודת זיכוי נוספת במס, כך שאשה תהיה זכאית ל-2 נקודות זיכוי במס בגין כל ילד בגילאים אלה וגבר יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת. ואילו הורה במשפחה חד-הורית, שהילדים בחזקתו ומקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, יהיה זכאי ל-2 נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים והורה אשר הילדים אינם בחזקתו יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת לכל ילד בגילאים אלה.
ההטבה הוענקה רטרואקטיבית הָחל מחודש מרץ 2023, אך שכירים שעובדים במקום עבודה אחד לא היו נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. ואילו עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחַר הגשת הדוח השנתי.
עוד ציינו, באותו מבזק, כי רשות המיסים עתידה לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך חודש מרץ, לפני כניסתה של החקיקה לתוקף, על-מנת שהורים שעָרכו תיאום מס לפני שהוארך תוקף ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לתיאום מס חדש. 
בנוסף, כללנו במבזק האמור את הנחייתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים (והיום גם סגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין) (קישור להנחייה).

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי ביום 3.1.2024 פורסמה הנחייה מעודכנת של רו"ח קלימן בנושא ובה, בין היתר, טבלות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי בשנות-המס 2022, 2023 ו-2024.
למַעבר להנחייה המעודכנת, לחצו כאן.