מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

נקודות לתשומת הלב לקראת תום שנת-המס 2023 | הארכת תקופות ודחיית מועדים בהליכי מס – עדכונים

נקודות לתשומת הלב לקראת תום שנת-המס 2023

תום שנת-המס 2023 מתקרב ובהתאם ראינו לנכון להביא בפניכם מספר נקודות לתשומת הלב.


הארכת תקופות ודחיית מועדים בהליכי מס – עדכונים

במבזק האחרון (מבזק מס' 2054 מיום 28.11.2023) דיווחנו על פרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
בנוסף, צירפנו מצגת לגבי החוק ובה, בין היתר, התייחסות גם לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ולחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם כדלקמן:

הודעה לציבור בנושא החוק

ביום 29.11.2023 פורסמה באתר האינטרנט של רשות המיסים ההודעה שלהלן (קישור להודעה):
"בתאריך 27/11/2023 אישרה מליאת הכנסת את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע).
החוק קובע כי בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מועד הסיום של תקופות דיווח שתחילתן לפני ה-7/1/2024 וסיומן בתאריכים 7/10/2023 – 7/3/2024 יידחה לתקופה של 3 חודשים.
רשימה מלאה של הפעולות ומועדי הדיווח שעליהן חל החוק מופיעה בפרסום החוק המצורף להודעה זו.
בכל הנוגע למשך התקופה שבה משפרי דיור יכולים להחזיק בשתי דירות מגורים, ועדיין להיחשב כבעלים של דירה יחידה לצורך הטבות המס הניתנות בחוק לבעלי דירה יחידה, נקבע כי תינתן הארכה של 3 חודשים לביצוע המכירה, או עד ה-7/4/2024 (המאוחר מבין השניים).
דחייה זו תינתן גם אם רק חלק מהתקופה שבה נקבע בחוק כי ניתן למכור את הדירה בפטור ממס לדירה מזכה חל בתקופה שבין ה-7/10/2023 ל-7/1/2024. כך למשל, מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-8/10/2023, יעמדו לרשותו 3 חודשים נוספים מה-7/1/2024, עד ה-7/4/2024. מי שעבורו המועד האחרון למכירת הדירה חל ב-1/3/2024 יעמדו לרשותו שלושה חודשים נוספים מיום זה, קרי עד ה-1/6/2024.
בנוסף נקבע כי דוח שנתי לשנת המס 2022 לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה שיוגש במהלך חודש ינואר 2024, יחשב כאילו הוגש ביום 31.12.2023, ובלבד שלגבי נישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנים 2020 ו-2021 הוא הגיש את הדוח לשנת 2020 בשנת 2021 ואת הדוח לשנת 2021 בשנת 2022."

הודעת רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

ביום 29.11.2023 פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים (קישור להודעה).
וכך צוין בהודעה:
"ביום 28.11.2023 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 (להלן: 'החוק'), אשר במסגרתו אושרה דחיית מועדים מסוימים לביצוע פעולות הקבועים בפקודת מס הכנסה ובחוקים נוספים.
בשל החשיבות לעריכת שומה מקצועית ומעמיקה ומתן הזדמנות סבירה לנישומים ומייצגים להשמיע את טענותיהם, בפברואר 2016 פורסם מכתבה של גב' מירי סביון (להלן: 'המכתב') לפיויש להתחיל בהליכי ביקורת גלויים משמעותיים (כגון: הזמנה לדיוןדרישת מסמכיםעריכת ביקורת בעסק וכדומה), לפחות חודשיים לפני מועד ההתיישנות של השומה.
במכתב מפורטים דגשים לפעולה וכן דוגמאות למקרים חריגים בהם ניתן לחרוג מההנחיה, באישור פקיד השומה או סגנו ובאישור הרפרנט המקצועי.
מאז אירועי ה-7 באוקטובר, אנו נמצאים במלחמה ולכן נתבקשו המפקחים להימנע ככל הניתן ועד ליום 12.11.2023 מלנהל הליכי שומה פרט למקרים חריגים ובאישור מנהל המשרד.
כאמור לעיל, החוק האריך את מועד ההתיישנות מ-31.12.2023 בשלושה חודשים, כלומר עד ל-31.3.2024. יחד עם זאת, אנו מבהירים בזאת כי טיפול בנישום לפני מועד ההתיישנות משמעותו פתיחת הליכי ביקורת גלויים משמעותיים לפני ה-31.10.2023 (כגון: פנייה למייצג או לנישום בדרישת חומר, בירור במייל וכיוצ"ב).
יודגש, כי במקרים חריגים שניתן היה לפעול בחודשיים שלפני ההתיישנות, לבקשת פקיד השומה או סגנו ובאישור הרפרנט המקצועי, הכל כפי שפורט במכתב, ניתן יהיה לפעול עד מועד ההתיישנות החדש, ה-31.3.2024"
 [ההדגשות במקור – הח"מ.]

מצגת מעודכנת

לנוחותכם, מצורף נוסח מעודכן של המצגת הכולל את העדכונים שצוינו לעיל.