עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

התכנית הכלכלית – תזכירי חוק נוספים

התכנית הכלכלית – תזכירי חוק נוספים בנושא צמצום ההון השחור, התחדשות עירונית והשכרת דירות, מע"מ ועוד

ביום 24.2.2023 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': צעדי מיסוי בתחום הדיור (קישור לתזכיר).

במסגרת התזכיר האמור נכללים תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ בנושא התחדשות עירונית, תיקונים בפקודת מס הכנסה לגבי קרנות ריט, לגבי ניכוי הוצאות שכירות בידי בעלים של דירה יחידה שאותה הוא משכיר כאשר באותה תקופה הוא שוכר דירת מגורים אחרת או מתגורר בבית אבות ולגבי חובת דיווח על הכנסה מהשכרת דירות אף אם היא אינה עולה על תקרת הפטוֹר ממס (5,471 ₪ נכון לשנת-המס 2023), וכן ביטול ההצמדה של תקרת הפטוֹר ממס כאמור בהשכרת דירה הקבוע בסעיף 4 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990.

ואילו ביום 26.2.2023 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': צמצום ההון השחור (קישור לתזכיר).

במסגרת תזכיר זה, מוצע לתקן את חוק צמצום השימוש במזומן ולקבוע איסור על החזקת מזומן בסכום העולה על 200,000 ₪ וכן חובת דיווח על החזקת מזומן בסכום העולה על 100,000 ₪. עוד מוצע לבטל את החריג המאפשר קבלת הלוואות במזומן מגופים פיננסיים מֵעבר למגבלה הקבועה בחוק, כך שתתאפשר קבלת הלוואה במזומן עד סכום של 6,000 ₪.
בנוסף, מוצעים מספר תיקונים בסעיף 141א לפקודת מס הכנסה הקובע חובות דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות המסים על פעולות לקוחותיהם בסכום של מעל 50,000 ₪, בעניין משך הארכת שמירת המידע המתקבל, שימוש במידע על ידי רשויות החוקרות עבירות מס וכן מתן אפשרות להשתמש במידע שבמאגר לצורך חקירת עבירות על פי פקודת המכס וביצוע שומות בעניין זה.

תזכיר נוסף שפורסם ביום 26.2.2023 הוא תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': מיסוי (חלק א') (קישור לתזכיר).
במסגרת תזכיר זה, מוצע לתקן את סעיף 9א לפקודת מס הכנסה כך ששיעור הפטוֹר ממס החל על קצבה מזכה, על היוון קצבה ועל יתרת ההון הפטורה כאמור באותו סעיף, אשר עומד בשנת 2020 עד 2024 על 52% יחול, בכל מקום, גם בשנת 2025 ואילך.
עוד מוצע למחוק את סעיף 30(א)(8) לחוק מס מע"מ, כך שלא יחול מע"מ בשיעור אפס על שירותים הניתנים לתיירים.