מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

התכנית הכלכלית – תזכירי חוק נוספים | קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ | שומת מס תשומות/עסקאות והתיישנות

התכנית הכלכלית – תזכירי חוק נוספים בנושא צמצום ההון השחור, התחדשות עירונית והשכרת דירות, מע"מ ועוד

ביום 24.2.2023 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': צעדי מיסוי בתחום הדיור (קישור לתזכיר).

במסגרת התזכיר האמור נכללים תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק מע"מ בנושא התחדשות עירונית, תיקונים בפקודת מס הכנסה לגבי קרנות ריט, לגבי ניכוי הוצאות שכירות בידי בעלים של דירה יחידה שאותה הוא משכיר כאשר באותה תקופה הוא שוכר דירת מגורים אחרת או מתגורר בבית אבות ולגבי חובת דיווח על הכנסה מהשכרת דירות אף אם היא אינה עולה על תקרת הפטוֹר ממס (5,471 ₪ נכון לשנת-המס 2023), וכן ביטול ההצמדה של תקרת הפטוֹר ממס כאמור בהשכרת דירה הקבוע בסעיף 4 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990.

ואילו ביום 26.2.2023 פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': צמצום ההון השחור (קישור לתזכיר).

במסגרת תזכיר זה, מוצע לתקן את חוק צמצום השימוש במזומן ולקבוע איסור על החזקת מזומן בסכום העולה על 200,000 ₪ וכן חובת דיווח על החזקת מזומן בסכום העולה על 100,000 ₪. עוד מוצע לבטל את החריג המאפשר קבלת הלוואות במזומן מגופים פיננסיים מֵעבר למגבלה הקבועה בחוק, כך שתתאפשר קבלת הלוואה במזומן עד סכום של 6,000 ₪.
בנוסף, מוצעים מספר תיקונים בסעיף 141א לפקודת מס הכנסה הקובע חובות דיווח של נותני שירותים פיננסיים לרשות המסים על פעולות לקוחותיהם בסכום של מעל 50,000 ₪, בעניין משך הארכת שמירת המידע המתקבל, שימוש במידע על ידי רשויות החוקרות עבירות מס וכן מתן אפשרות להשתמש במידע שבמאגר לצורך חקירת עבירות על פי פקודת המכס וביצוע שומות בעניין זה.

תזכיר נוסף שפורסם ביום 26.2.2023 הוא תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק __': מיסוי (חלק א') (קישור לתזכיר).
במסגרת תזכיר זה, מוצע לתקן את סעיף 9א לפקודת מס הכנסה כך ששיעור הפטוֹר ממס החל על קצבה מזכה, על היוון קצבה ועל יתרת ההון הפטורה כאמור באותו סעיף, אשר עומד בשנת 2020 עד 2024 על 52% יחול, בכל מקום, גם בשנת 2025 ואילך.
עוד מוצע למחוק את סעיף 30(א)(8) לחוק מס מע"מ, כך שלא יחול מע"מ בשיעור אפס על שירותים הניתנים לתיירים.


קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ

כידוע, סעיף 20 לחוק מע"מ, שכותרתו "רשות לשלם מס במקום החייב בו", מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס על-פי החוק להוציא חשבונית עצמית במקום המוכר/נותן השירות.

במבזק מס' 1963 מיום 10.2.2022 דיווחנו, בין היתר, על פרסום "הוראת נוהל קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ"* ובה הקריטריונים העקרוניים להחלת אותו סעיף 20 והמקרים בהם אין להחילו (קישור לנוהל).

* הוראה זו החליפה למעשה את ההוראה שפורסמה בעניין זה במסגרת התאמ"ו (תדריכי אגף המכס ומע"מ).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הוראת נוהל מעודכנת בנושא שהוּצאה על-ידי גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה ברשות המסים.

להורדת הוראת הנוהל המעודכנת, לחצו כאן.


שומת מס תשומות/עסקאות והתיישנות

פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי

במבזק מס' 1933 מיום 29.8.2021 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין קאיד אבופריח ו-י.פ.ה.ע. סחר ושירותים בע"מ.

נזכיר, כי עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים, שהדיון בהם אוחד, על החלטות המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע), שבגדרן דחה המשיב את ההשגות שהגישו המערערים על שומות עסקאות ושומות תשומות שנקבעו לכל אחד מהם לשנים 1997–2001.
זאת, לאחַר שהמערער הורשע בעבירות של אי-הגשת דוחות במועד.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור וחייב את המערערים בהוצאות המשיב בסך 70,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם לדיון שעָרכה השופטת ייטב (בפס' 28 ואילך לפסק-הדין) בטענת המערערים לפיה לא ניתן לדון בדוחות שהוגשו לאחַר שחָלפו שנים כה רבות מאז החקירה האחרונה ושקיימת התיישנות או מניעוּת בְּשל שיהוי, טענה שנטענה גם בהליך הפלילי ונדחתה אך היוותה שיקול לקיצור עונש המאסר.

הערעור לבית-המשפט העליון

המערערים הגישו ערעור לבית-המשפט העליון וביום 27.2.2023 התקיים דיון בפני המשנה לנשיאה ע' פוגלמן, השופט ד' מינץ והשופטת ר' רונן.

לאחַר שמיעת טענות המערערים, המותב לא ביקש תשובה מהמשיב, ובעקבות הערות המותב הודיע בא-כוח המערערים, לאחַר התייעצות, כי הוא אינו עומד על הערעור.

הערעור נדחה אפוא, ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).

נזכיר, כי במבזק מס' 1818 מיום 20.11.2019 דיווחנו על החלטתה של השופטת ייטב שעניינה היה בבקשת מנהל מע"מ לחיֵיב את המערערת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו ככל שהערעור שהגישה יידחה וככל שתיפּסקנה לטובת המשיב הוצאות משפט. זאת, בהתאם להוראות סעיף 353א לחוק החברות.
השופטת ייטב דחתה את הבקשה, בין היתר לאור השיהוי הבלתי-סביר בטיפול המשיב בשומות המערערת (קישור להחלטה).

עוד נזכיר, כי במבזק מס' 1950 מיום 28.11.2021 דיווחנו על החלטתו של רשם בית-המשפט העליון ר' גולדשטיין לדחות את בקשת המערערות לפטור אותן מהפקדת ערובה בערעור שהגישו לבית-המשפט העליון (קישור להחלטה).