עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

החלטות ועדות-הכופר בשנת 2020 | הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל | תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים

החלטות ועדות-הכופר בשנת 2020 

רשות המיסים פרסמה את קובץ החלטות ועדות-הכופר של שנת-המס 2020 (קישור לקובץ).

הקובץ כולל 134 החלטות, מתוכן 58 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ובכללם 8 מקרים של העלמת הכנסות ורווחי הון מחו"ל וכן 14 תיקים של עבירות בתחום הנדל"ן וביניהם השמטת הכנסות משכר דירה והתחמקות ממס שבח ומס רכישה) ו-76 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.

בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2011 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2012 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2012 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2013 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2014 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2015 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת 2016 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2017 (קישור לקובץ); לקובץ ההחלטות של שנת-המס 2018 (קישור לקובץ); ולקובץ ההחלטות של שנת-המס 2019 (קישור לקובץ).


הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל

אתמול (2.1.2023) פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה אישורי ניכוי מס מִמשיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת-המס 2022 יהיו בתוקף עד ליום 31.1.2023 ובלבד שהתשלום יבוצע על-ידי קופת הגמל עד למועד זה.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים

ביום 21.12.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, בעניין קאשי.

עניינו של פסק-הדין בתובענה שהגיש המבקש כנגד רשות המסים, אותה ביקש לאשר כתובענה ייצוגית ("הבקשה לאישור"), ועניינה בגבייתם של עיצומים כספיים שהוטלו מכוח פקודת מס הכנסה בְּשל איחור בהגשת דו"ח שנתי, באמצעות קיזוזים מיתרות הזכות העומדות לנישום.
לטענת המבקש, קיזוז העיצומים נעשה שלא בהתאם לתנאים ולמועדים שנקבעו לכך בפקודה, בחוק קיזוז מסים, תש"ם-1980 ובתקנות קיזוז מסים, תשמ"א-1980 שהותקנו מכוחו.
במענה לבקשת האישור, הִבהירה המשיבה כי חודשים ספורים לאחַר פנייתו המוקדמת של המבקש אליה בעניין זה, ובטרם הגשת הבקשה לאישור לבית-המשפט, היא הִפסיקה לבצע קיזוז של העיצומים הכספיים מיתרות הזכות של נישומים, וזאת למען הזהירות וממספר טעמים ושיקולים.
בנסיבות אלו, נחלקו הצדדים בשאלות האם יש לראות את השינוי בהתנהלותה של המשיבה טרם הגשת בקשת האישור כ"חדילה", שמא יש לדחות את בקשת האישור לגופה, והאם, בהתחשב בכך שההליך לא נוהל ושפנייתו המוקדמת של המבקש הובילה לשינוי התנהלות מצד המשיבה בכל הנוגע לאופן ביצוע הקיזוזים נשוא בקשת האישור, יש מקום לפסוֹק גמול ושכר-טרחה למבקש ולבא כוחו, ואם כן באיזה שיעור.

השופט בורנשטין קבע, כי בנסיבות העניין יש לתגמל את המבקש ואת בא כוחו בְּשל הטרחה שטרחו והסיכון שנטלו על עצמם בהגשת התובענה הייצוגית, שּכן פועלם, הן בעצם הפְּנייה המוקדמת (שהתחייבה על-פי הדין נכון לאותה עת) והן בעצם הגשת בקשת האישור, הביא תועלת לחברי הקבוצה, בעצם הפסקת הגבייה ובפרסום דבר החדילה, ובנוסף לסוגיה אותה העלו המבקש ובא כוחו נודעת חשיבות ציבורית.
עם זאת, נקבע, כי בנסיבות העניין אין מקום לפסוֹק גמול ושכר-טרחה לפי שיטת האחוזים (כפי עתירת המבקש) אלא גמול בסכום כולל של 15,000 ש"ח ושכ"ט בסכום של 85,000 ש"ח בצירוף מע"מ.

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.