עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תזכורת: הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית/חברת בית בשנת-המס 2023 ואילך | אי-חלוקת תיקוֹנים לכריכת דוחות שנתיים לשנת-המס 2022

הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית/חברת בית

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים* ותיקון 245 לפקודת מס הכנסה** בוצעו שינויים מהותיים בכללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות ועל חברות בית.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק ההסדרים).
** חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (קישור לתיקון).

במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות/חברות בית לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות/חברות בית המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום 30.11.2022.

זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת.*

* הדין הקודם נעדר התייחסות מפורשת לגבי הפיכה מחברת בית ל"חברה רגילה".

לגבי חברה משפחתית, ההודעה צריכה להיעשות על-ידי החברה (סעיף 64א(ב)(1) לפקודת מס הכנסה), וזאת באמצעות טופס 2590 (קישור לטופס).
לעומת זאת, לגבי חברת בית טרם פורסם טופס בעניין זה ועל-כן על החברה למסור הודעה מתאימה כשהיא חתומה על-ידי כלל בעלי מניותיה (סעיף 64(ה) לפקודה).

נזכיר, כי באותם מקרים בהם חברה משפחתית/חברת בית תבקש להפוֹך לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית/חברת בית כאמור!

מומלץ לקבל ייעוץ פרטני באשר להשלכות הנרחבות שגלומות בשינוי מעמדה המיסויי של החברה מחברה משפחתית / חברת בית לחברה רגילה ומובן שאנו עומדים לרשותכם לעניין זה.*

ליצירת קשר ישיר עם הח"מ, לחצו כאן.

אי-חלוקת תיקוֹנים לכריכת דוחות שנתיים לשנת-המס 2022

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, לפיה לא יודפסו ולא יחולקו תיקוֹנים לדוחות המס לשנת-המס 2022. זאת, עקב השימוש ביישום להגשת דוחות מקוּונים באופן מלא.

עוד צוין בהודעה, כי מיַיצגים שלא יעשו שימוש ביישום יכרכו באופן עצמאי את הדוחות המוגשים על ידיהם במשרדי השומה.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.