מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

חשבוניות פיקטיביות

פסק-הדין בעניין אריאל אלנתן

ביום א, 19.6.2022, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין אריאל אלנתן.

עניינו של פסק-הדין בערעור על שלוש החלטות שקיבל המשיב (מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה) בעניינו של המערער, וזאת בקשר לרכישה ומכירה של זהב: האחת, הטלת כפל מס תשומות מכוח סעיף 50(א1) לחוק מע"מ; השנייה, הטלת כפל מס עסקאות מכוח סעיף 50(א) לחוק; והשלישית, פסילת ספרי המערער לשנים 2012 ו-2013 בהתאם לסעיף 77ב לחוק והטלת קנס בגין אי-ניהול ספרים כדין לפי סעיף 95(א) לחוק.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעור לגבי ההחלטה הראשונה והשלישית וקיבל את הערעור לגבי ההחלטה השנייה (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט גורמן ביחס להטלת כפל מס העסקאות, בפס' 88 ואילך. וכך הוא קבע (בפס' 94):
"כתוצאה מכפל מס התשומות שהושת על המערער, המערער חויב כבר בכל רכיב קרן המס ואף בכפל רכיב זה – בסך של כ-24.5 מיליון ₪. המשיב לא חלק על כך שעל אף חומרת המעשים שייחס בצדק למערער – ובגין כך חויב הוא בסכום הגבוה שחויב, המערער לא היה גורם מרכזי בפרשיה ובשום שלב לא נטען כי רווחיו ממנה היו רווחים של ממש – החורגים מסכומים נמוכים בלבד. גם בהתאם לתמונת הדברים שתיאר המשיב, המערער לא היה מקודקודי הפרשייה. בנסיבות אלה, משהוטל כבר על המערער בגין פרשיה זו חוב אשר יש בו להשיב לאוצר המדינה את כל רכיב קרן המס ואף הושת עליו מלוא כפל רכיב זה (בסכום העולה על כפל העסקאות), אני סבור כי לא היה מקום להשית שוב על המערער חיוב בתשלום הקרן והכפל – הפעם במסגרת כפל מס העסקאות.
אין הצדקה בחיוב רכיב אותה קרן מס פעם שנייה, ואף לא בחיוב הרכיב ההרתעתי בשנית. אציין כי אני סבור שניתן להגיע לתוצאה זו דרך יישומו של סעיף 100 לחוק – שכן מקום בו חויב כבר בכפל מס כל הערך המוסף שהיה בעסקאות המדוברות, הרי שבהעדר נסיבות חריגות אין להשית כפל מס נוסף בגין אותן עסקאות על אותו גורם – פעם בכובעו כמנכה תשומות ופעם בכובעו כחייב במע"מ עסקאות (סעיף 100 מאפשר אמנם ביטול רכיב הכפל בלבד, אולם רכיב הקרן במקרה דנן צריך לטעמי להתבטל וזאת מן הטעם הפשוט והוא שבנסיבות כאן – המערער כבר חויב בו). כפי שציינתי לעיל, ייתכן כי ניתן להגיע לתוצאה זו אף באמצעות יישום שיקול הדעת הכללי השמור למשיב כרשות מנהלית בעת הפעלת החוק – באופן שאינו מביא להשתת סנקציה בשיעור שדומה כי אין לו מקום."


פסק-הדין בעניין אעמס

במבזק מס' 1884 מיום 18.11.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין אעמס.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער על החלטת המשיב (מנהל מע"מ – חקירות פשיעה חמורה) להטיל עליו כפל-מס (בהתאם להוראות סעיף 50(א) לחוק מע"מ) בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות במסגרת התארגנות עבריינית רחבת היקף שבעקבותיה נערכה חקירה, בוצעו מעצרים ואף הוגשו כתבי אישום.*

* נזכיר, כי המערער, כמו מעורבים נוספים, נחקר בגין מעורבותו במעשים של ההתארגנות העבריינית, אך לא הוגש כנגדו כתב אישום.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי המערער הגיש ערעור על פסק-הדין לבית-המשפט העליון, אך בגמר הדיון, בהמלצת המותב (השופטים נ' סולברג, ג' כנפי-שטייניץ ו-ר' רונן), חזר בו המערער מערעורו וזה נדחה (קישור לפסק-הדין).


פסק-הדין בעניין א.ח.י.מ שירלי עבודות בניה ופיתוח בע"מ

ביום 10.6.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין א.ח.י.מ שירלי עבודות בניה ופיתוח בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור לפי חוק מע"מ על החלטת מנהל מע"מ באר-שבע ובערעור לפי פקודת מס הכנסה על החלטת פקיד-שומה באר-שבע. זאת, בקשר לחשבוניות שהוצאו שלא כדין.
בעניין מע"מ, התייחס הערעור להחלטת מנהל מע"מ באר-שבע להטיל על המערערת כפל-מס לפי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ, לקבוע כי ספריה אינם קבילים בהתאם לסעיף 77ב(ב) לחוק, להטיל עליה קנס בגין אי-קבילוּת פנקסים לפי סעיף 95 לחוק ולחייבהּ בתשלום שומת תשומות ושומת עסקאות.
ואילו בעניין מס הכנסה, התייחס הערעור לשאלת זכאותה של המערערת לתבוע בניכוי את ההוצאות מושא החשבוניות שבמחלוקת כמו גם לפסילת ספריה של המערערת בהתאם לסעיף 130(יא)(1) לפקודה וחיובה בקנס גירעון.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור תוך חיוב המערערת בהוצאות המשיבים בסך כולל של 75,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).