עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הגדלת נקודות זיכוי להורים ומענק עבודה | עתירה כנגד חוקיות הדרישה להצהרת הון וכנגד תקנות שווי השימוש ברכב

הגדלת נקודות זיכוי להורים ומענק עבודה

ביום ד (18.5.2022) פורסם ברשומות חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 ("הוראת השעה").

בגדרהּ של הוראת השעה הוגדל מספר נקודות הזיכוי הניתנות להורים בשנת-המס 2022 בעד ילדיהם שאינם פעוטות, קרי: מָלאו להם 6 שנים לפחות, אך טרם מָלאו להם 13 שנים בשנת 2022.
בנוסף, הוגדל ב-20% המענק הניתן לשכירים ועצמאים בעלי הכנסות נמוכות במסגרת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, בגין הכנסה שהופקה או נצמחה בשנת-המס 2022.

להורדת הוראת השעה, לחצו כאן.

להנחייתה של רו"ח פזית קלימן (סמנכ"לית שומה וביקורת ברשות המסים) בנושא הוספת נקודות הזיכוי במסגרת הוראת השעה, לחצו כאן.


עתירה כנגד חוקיות הדרישה להצהרת הון וכנגד תקנות שווי השימוש ברכב

מבוא

במבזק מס' 1962 מיום 6.2.2022 דיווחנו על פסק-הדין של בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק, בעתירה שהוגשה על-ידי רו"ח ויויאן שוקייר כנגד חוקיותה של דרישת רשות המסים להגשת הצהרת הון.
בגדרהּ של העתירה, טענה העותרת – רואת-חשבון בהכשרתה, עובדת כשכירה וכן בעלת שליטה בחברה פרטית – כי דרישת רשות המסים להגשת הצהרת הון (מכוח סעיף 135(1)(א) לפקודת מס הכנסה) מנוגדת לזכותה החוקתית לפרטיות שמעוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ("חוק היסוד")* ואינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה בסעיף 8 לחוק היסוד.**

* סעיף זה קובע כדלקמן:
"(א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו."
** סעיף זה קובע, כי "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".

ואילו במבזק מס' 1964 מיום 16.2.2022 דיווחנו על פסק-דין נוסף של בג"צ בעתירה אחרת שהוגשה על-ידי רו"ח שוקייר ואשר עניינה בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שוי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("תקנות שווי השימוש"), הקובעת כללים להערכת שווי השימוש ברכב שמעביד מעמיד לרשותו של עובד לצורך חיובו במס הכנסה בהתאם לסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.
בגדרהּ של העתירה, טענו העותרות – חברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ (חברה פרטית בבעלות רו"ח שוקייר המעמידה לרשות האחרונה רכב ובין השנים 2017–2020 לא זקפה את שווי הרכב בתלושי השכר של רו"ח שוקייר כנדרש) ורו"ח שוקייר – כי תקנה 2 לתקנות שווי השימוש לוקה בחוסר סבירות וחורגת ממסגרת פקודת מס הכנסה, פוגעת בקניינה של העותרת ועומדת בניגוד לעיקרון גביית מס אמת; ועל-כן מבוקש להורוֹת על בטלותה כמו גם על בטלות השומה שהופקה לעותרות.

כזכור, שתי העתירות נדחו על הסף אף מבלי לבקש את תגובת המשיבים.*

* למַעבר לפסק-הדין בעתירה הראשונה, לחצו כאן. למַעבר לפסק-הדין בעתירה הנוספת, לחצו כאן.

הבקשה לקיום דיון נוסף בפסקי-הדין

במבזק מס' 1967 מיום 9.3.2022 דיווחנו על כך שרו"ח שוקייר וחברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ הגישו בקשות לקיום דיון נוסף בפסקי-הדין בהם, כאמור, נדחו על הסף עתירותיהן.
במקביל, הגישו המבקשות מספר בקשות נוספות ובכלל זאת בקשה, ממנה חזרו המבקשות, שלא לפרסם ברבים את ההחלטות בהליכים מושא העתירות.
ביום 7.3.2022 ניתנו ההחלטות בבקשות.
הנשיאה א' חיות דחתה את הבקשות לקיום דיון נוסף ועמן נדחו גם הבקשות הנוספות.*

* למַעבר להחלטה בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין בעניין חוקיות הדרישה להצהרת הון, לחצו כאן.
למַעבר להחלטה בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין בעניין תקנות שווי השימוש ברכב, לחצו כאן.

העתירה הנוספת

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי חברת ניוויז'ן שרות מוניציפאלי בע"מ הגישה עתירה נוספת לבג"ץ, בגדרהּ ביקשה העותרת, שאיננה מיוצגת, כי תינתן "החלטה עניינית" ביחס לעתירתה באופן שבו יינתן "פסק דין סופי בגין עתירה זו" כלשונה.

בית-המשפט העליון – מפי השופטת ע' ברון, השופט י' אלרון והשופטת י' וילנר – דחה את העתירה על הסף (קישור לפסק-הדין).

נקבע, כי על אף שבית-המשפט העליון חזר והדגיש בהחלטות קודמות כי טוב תעשה העותרת אם תִפנה לקבלת ייעוץ משפטי, ואף השית עליה תשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה, העותרת מתמידה בדרכה; וכי התנהלות זו מַצדיקה פסיקת הוצאות בהתאם לחובתה.

בהתאם, העתירה כאמור נדחתה על הסף והעותרת חויבה בהוצאות בסך 6,000 ש"ח.