עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תיקוני חקיקה מוצעים: מיסוי מקרקעין, חלוקת הכנסות צבורות ודיווח על מטבעות דיגיטליים | בקשה להחזר מס באופן מקוּון

בקשה להחזר מס באופן מקוּון

פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 13/2021 המפרטת את הכְּללים לטיפול "בבקשות לפתיחת שנים להחזר מס באופן מקוון – תיק 91," במשרד השומה וכן את אופן הטיפול ברשימות העבודה הנלוות לבקשות אלו.

למַעבר להוראה, לחצו כאן.


תיקוני חקיקה מוצעים

מיסוי מקרקעין

אתמול פורסם פרק מיסוי המקרקעין בתזכיר חוק ההסדרים (קישור לתזכיר).

להלן עיקרי התיקונים המוצעים בתזכיר האמור:

  1. תיקון חוק מיסוי מקרקעין במטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, כך שרק מי שימכור את דירתו הראשונה בתוך 12 חודשים (ולא 24 חודשים – כפי שהחוק מאפשר היום) ייהנה מהשיעורים המופחתים של מס רכישה החָלים על רוכש דירה הדירה החלופית, ולפטוֹר ממס שבח במכירת הדירה הראשונה.
  2. תיקון נוסף של חוק מיסוי מקרקעין כך שמי שמוכר דירת מגורים מזכה אשר נבנתה על קרקע שנרכשה לפני שנת 2014, לא יוכל ליהנות מהחישוב הליניארי המוטב בעת מכירת הדירה.*
    * על אף האמור, מוצע לקבוע הטבה כך שמי שהוציא היתר בניה לבניית דירה לפני סוף שנת 2024, יהיה זכאי לקבל את החישוב הליניארי המוטב במכירת הדירה שנבנתה לפי היתר הבנייה.
  3. הסמכת שר האוצר, באישור ועדת-הכספים, לקבוע אילו טפסים יוגשו באופן מקוּון מבּין כלל הטפסים שבחוק.
  4. תיקון חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990, כך שבעל דירה הפטוּר ממס על הכנסות דמי שכירות לפי החוק האמור יידרש להגיש הצהרה למנהל רשות המסים ובו מידע לגבי הדירה ולגבי הכנסותיו.

חלוקת הכנסות צבורות

בנוסף, פורסם תזכיר לתיקון החוק לעידוד השקעות הון (קישור לתזכיר).

בגדרו של התזכיר, מוצע לקבוע בהוראת-שעה ("הוראת-השעה") מתווה הטבות דומה לזה שנקבע בתיקון 69,* למשך שנה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בו, לרבות התנאי לפיו חברה שבחרה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת, תשקיע במפעל תעשייתי סכומים בתקופה של חמש השנים לשם רכישת נכסים יצרניים למעט בניינים, השקעה במחקר ופיתוח בישראל, או תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום שנת-המס 2021.

* חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012 (קישור לתיקון).
** נזכיר, כי ביום 16.1.2013 פרסמה החטיבה המקצועית שברשות המיסים החלטת מיסוי בנושא "רווחים כלואים" (קישור להחלטה). ואילו ביום 28.4.2013 פרסמה רשות המיסים הוראה מקצועית בנושא "דגשים לעניין הוצאת כספים מחברת מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון" (קישור להוראה). החלטת מיסוי נוספת פורסמה בחודש דצמבר 2013 (קישור להחלטה).

בנוסף, מוצע לבטל את הוראות סעיף 74(ד)(4)(ב) לחוק שעניינו בחלוקת רווחים אשר לא מיוחסים להכנסות פטורות וכן להבהיר, כי לא יינתנו ניכויים, זיכויים, קיזוזים או פטוֹרים כלשהם כנגד המס המשולם על הכנסות פטורות במסגרת הוראת-השעה.

דיווח על מטבעות דיגיטליים

בנוסף, פורסם תזכיר לתיקון פקודת מס  הכנסה (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע לקבוע חובת דיווח (מכוח סעיף 131 לפקודה) לגבי מי שהוא או ילדו (שגילו אינו עולה על 18) החזיק ביום אחד או יותר בשנת-המס נכס פיננסי דיגיטלי* בשווי של 200,000 ₪ לפחות.

* "נכס פיננסי דיגיטלי" מוגדר בתזכיר כ"יחידת ערך דיגיטלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטלי ולהשתמש בה, בין היתר, כאמצעי חליפין או להשקעה, או כזכות לבעלות, השתתפות, רווח או שימוש במיזם מסוים."

עוד מוצע, כי שר האוצר יקבע את הפרטים שיכָללו בטופס הדיווח לעניין השימוש בנכס פיננסי דיגיטלי כאמור.