עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

אי-הכרה בהפסד מועבר | אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | תקן חשבונאות מס' 42

אי-הכרה בהפסד מועבר

ביום ה', 31.12.2020, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין דרך הערבה בע"מ.

באותו מקרה, דיווחה המערערת, חברה קבלנית, בדו"ח השנתי לשנת-המס 2012 על הפסד מועבר בסך 4,263,368 ש"ח, שמקורו, לטענתה, בפרוייקט קבלני שלא צלח.
בדו"ח לשנת-המס 2013 דיווחה המערערת על הכנסה חייבת בסך 4,263,981 ש"ח וקיזזה ממנה את ההפסד המועבר בסך 4,263,368 ש"ח.

המשיב (פקיד-שומה אילת) לא הכיר בהפסד האמור מהטעם שבשנים 2008–2012 המערערת לא דיווחה על הפסדים וכלל לא הגישה דוחות התאמה לצורכי מס, בשנים שקָדמו לשנת 2008 הגישה המערערת דוחות התאמה לצרכי מס שבהם לא דוּוח על הפסדים ורק לאחַר מכירת הנכס בשנת 2013 צץ בדוחותיה הפסד מועבר שאותו ביקשה לקזז בשנת 2013.
עם זאת, לפנים משורת הדין ולאחַר שבמהלך הליכי השומה הגישה המערערת תחשיב של תיאום ההוצאות לפי סעיף 18(ד) לפקודת מס הכנסה, התיר פקיד-השומה בעת מכירת הנכס בשנת 2013 את ההוצאות שתואמו על ידי-המערערת בהתאם להוראות אותו סעיף 18(ד), לאחַר שניכה מהם את הוצאות הריבית שהותרו למערערת באופן שוטף לפי סעיף 11 לחוק התיאומים. בהתאם, קבע המשיב, כי בשנת-המס 2013 עמדה הכנסתה החייבת של המערערת, לאחַר קיזוז הפסדים, על סך של 1,206,722 ש"ח.

הצדדים הגיעו להסדר דיוני שבגדרו הוגדרה הפלוגתא המוסכמת: "המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת זכאותה של המערערת לקיזוז סכום ההפסד בשנת 2013. עפ"י טענת המערערת מדובר בהפסדים מועברים בסכום של 4.2 מיליון ₪, לפי הדוח החשבונאי. לפי גישת המשיב מדובר בהפסד חשבונאי שאינו מוכר לצרכי מס וסכום ההפסד אשר הינו מוכר לצרכי מס עומד על סך של כ-3 מיליון ₪".

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, להתייחסותה של השופטת ייטב (בפס' 40 ואילך לפסק-הדין) לטענת המערערת כי יש לאמץ את ההפסד החשבונאי עליו דיווחה, וזאת כמתחייב מהלכת העקיבה. למותר לציין, כי השופטת דחתה את הטענה האמורה.
ראו גם את הניתוח באשר להוראות סעיף 11 לחוק התיאומים, בפס' 54 ואילך לפסק-הדין.


אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים, בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, רשימת ליקויים, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, שותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת.


תקן חשבונאות מס' 42

המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית פרסם את תקן חשבונאות מס' 32 בנושא חקלאות.

למַעבר לתקן, לחצו כאן.