מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

העברת ניירות-ערך נסחרים בין קרובים ללא ניכוי מס במקור

במבזק מס' 1861 מיום 1.7.2020 דיווחנו, בין היתר, על פרסום דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית ברשות המסים לשנת-המס 2019 (קישור לדו"ח).*

* להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017 לחצו כאן.
להורדת דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2018 לחצו כאן.

כפי שציינו, דו"ח הסיכום האמור כולל לא רק את הפרסומים המקצועיים (החלטות מיסוי, חוזרים, מסלולים ירוקים, טפסים וכו') שפורסמו בשנת-המס 2019 על-ידי החטיבה המקצועית (יחד עם תמצית של פרסומים אלה וקישור מתאים) וכן חקיקה ופסיקה שלוּו על-ידי עובדי החטיבה (תוך חלוקה בין המחלקות השונות שבחטיבה), אלא גם, ובין היתר, פניות הבהרה, הנחיות והוראות נוהל בנושאים שונים וטיוטות של חוזרים מקצועיים שעד היום טרם פורסמו לכלל הציבור.

נבקש להפנות את תשומת לבכם באשר לאחת מהסוגיות שמצוינות בדו"ח הסיכום (במסגרת פעילותה של מחלקת שוק ההון בניהולה של עו"ד (רו"ח) נעמה שואן) ועניינה בהעברת ניירות-ערך נסחרים בין קרובים.

וכך צוין שם (ההדגשות אינן במקור):
"העברות של ניירות ערך נסחרים בין קרובי משפחה המתבצעות במתנה (העברה ללא תמורה), מחייבות במקרים רבים פניה לרשות המסים על מנת לקבל אישור ניכוי מס במקור לאדם שביצע את ההעברה וכן על מנת לקבוע את מחיר קניה לקרוב המשפחה שקיבל את ניירות הערך.
העברת ניירות ערך כמתואר לעיל, ללא פניה לרשות המסים וקבלת אישור פרטני לכל העברה, הייתה גוררת ניכוי מס במקור בגינה וכן רישום עלות אפס אצל הקרוב מקבל ניירות הערך. במטרה להקל על תושבי ישראל המבקשים להעביר ניירות ערך לקרוביהם מבלי שהעברה זו תחשב אירוע מס לצרכי ניכוי מס במקור ובמטרה למנוע ניכוי מס ביתר אצל קרוביהם כך שאלו יקבלו את עלות הרכישה של הקרוב שהעביר להם את אותם ניירות, רשות המיסים תאפשר את העברת ניירות הערך בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק, וזאת החל מה-1.1.2019. המסלול הירוק מיועד להעברת ניירות ערך נסחרים, במתנה ללא תמורה ובתום לב, בין יחיד לקרובו תושבי ישראל.
(קרוב לעניין זה – אח/אחות, אב/אם, סב/סבתא, צאצא וצאצא של בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. וכן צאצא של אח/אחות ודוד/דודה).
המסלול נגיש באופן ישיר למבקשים באמצעות חברי הבורסה."

נקדים ונציין, כי הנוהל החדש בהחלט פותר את הבעייתיות שהייתה עד כה באשר להעברת ניירות-ערך נסחרים ללא תמורה בין קרובים, ועל כך יש כמובן לברך.

נוסיף מספר הערות:

ראשית, הנוהל מתייחס להעברת ניירות-ערך ללא תמורה מיחיד לקרובו שהוא אח/אחות, אב/אם, סב/סבתא, צאצא וצאצא של בן-זוג וכן בן-זוגו של כל אחד מאלה; וכן צאצא של אח/אחות ודוד/דודה. כלומר, מדובר במי שנכלל בחלופה הראשונה והשנייה להגדרת המונח "קרוב" שבסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ולא במי שנכלל בשתי החלופות האחרות. הנוהל גם לא חל על העברת ניירות-ערך נסחרים הפטורה מכוח הוראות אחרות ובכלל זאת העברה לפי סעיף 104א לפקודה. במקרים אלה, נדרש, כבעבר, לפְנות פרטנית ולבקש פטוֹר מניכוי מס במקור.

שנית, עניינו של הנוהל בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו (כמשמעותו לעיל) שהינו תושב ישראל. העברה לקרוב שהוא תושב-חוץ, לעומת זאת, אינה נכללת במסגרת הנוהל. זאת, לאור הסיפא להוראות סעיף 97(א)(5) לפקודת מס הכנסה המַחריג מגֶדר הפטוֹר ממס רווחי הון הקבוע באותן הוראות מתנה לתושב-חוץ.

שלישית, ענייננו בפטוֹר מניכוי מס במקור ולא בחבות המס הסופית. על-כן, העברת ניירות-ערך ללא ניכוי מס במקור בעקבות מילוי טופס ההצהרה אינה גורמת מסמכותו של פקיד-השומה לבחון האם אכן מדובר בהעברה ללא תמורה מיחיד לקרוב ולא, למשל, העברה לקרוב בתמורה חלקית או העברה במסגרת עסקת חליפין בין הקרובים אשר אינן פטורות ממס.

רביעית, יש לבחון את כדאיות ההעברה בהתחשב ברווח/הפסד הגלום בניירות-ערך המועברים כמו גם ברווחים/הפסדים האחרים של המעביר/מקבל ההעברה. בעניין זה נזכיר, כי מכירת ניירות-הערך המועברים על-ידי מקבל המתנה בהפסד עלולה להיחשב לתכנון מס החייב בדיווח בהתאם לתקנות 2(3) או (4) לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006.