מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

הודעת זיכוי בגין חוב אבוד למע"מ; עיכוב ביצוע סגירת תיק של עוסק במע"מ; פסילת ספרים

הודעת זיכוי בגין חוב אבוד למע"מ

פורסמו תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020 ("התקנות"(קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות נקבעה הוראת-שעה לתקופה 22.3.2020–31.10.2020 לפיה בחישוב תקופת שלוש השנים הקבועה בתקנה 24א(ג) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 לגבי הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב אבוד במע"מ ("תקופת שלוש השנים") לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת").
זאת, בכפוף לקיומם של שני התנאים המצטברים הבאים: (א) מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום התקופה הקובעת; (ב) מועד סיומה של תקופת שלוש השנים חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.


עיכוב ביצוע סגירת תיק של עוסק במע"מ

שלשום (13.7.2020) פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין עולם הבנייה ויזמות בע"מ.

המשיב (מנהל מע"מ ת"א 3) סגר את תיק העוסק לעניין חוק מע"מ של המערערת ביום 7.6.2020, וזאת רטרואקטיבית מיום 30.4.2020, בעקבות ממצאים שעוררו את החשש כי היא עוסקת בפעילות בלתי-חוקית של הפצת חשבוניות שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין.
לטענת המשיב, למערערת הוצע פעמיים לקיים הליך שימוע בפניו (במסגרת משלוח ההודעה על כוונה לבטל את רישומה כעוסק), וגם לאחַר הגשת הערעור במסגרת שיחת טלפון שקיימה ב"כ המשיב עם ב"כ המערערת, אולם המערערת לא נענתה לכך.
המערערת הגישה ערעור על החלטת המשיב לבטל את רישומה כעוסק, כאמור, ובמסגרת זו ביקשה כי בית-המשפט יורה למשיב לעכב את ביצוע החלטתו ולפתוח מחדש את תיק העוסק שלה עד לבירור תוצאות הערעור. זאת, בהסתמך על הוראת סעיף 64(ג) לחוק מע"מ, הקובע כי "הגשת ערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל, זולת אם החליט בית המשפט אחרת".

עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב שלא לעכב את ביצוע החלטתו על סגירת תיק העוסק של המערערת, ולהותירה על כנה, עד למתן החלטה אחרת.
עוד ביקש המשיב, כי בית-המשפט יורה למערערת לקיים הליך שימוע בפניו ולהציג הסברים ואסמכתאות התומכים בטענותיה.

בית-המשפט, מפי השופטת י' סרוסי, קיבל את בקשת המשיב (קישור לפסק-הדין).


פסילת ספרים

ביום 26.5.2020 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין ווייס.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער – שהִפעיל בין השנים 1988 לשנת 2010 עסק להתקנת דלתות פלדה – על שומת מס הכנסה שהוציא לו המשיב (פקיד-שומה רמלה) לשנות-המס 2007–2010.
ספריו של המערער נמצאו בלתי-קבילים ונפסלו לאחַר שמביקורת צולבת בין דיווחי המערער לבין הנתונים שהתקבלו מלקוחותיו נמצא, כי הוא לא כָּלל את כל הסכומים שקיבל משני לקוחות. לפיכך, הוסיף המשיב להכנסותיו של המערער את ההכנסות שלא נרשמו מלקוחות אלה.
בנוסף, מביקורת מע"מ שנעשתה הוספו למערער תוספות למחזורים לשנים 2007–2010, ובהתאם המשיב חִייב את המערער בתוספת הכנסה שלא דוּוחה בשיעורים הנקובים בשומה שבמחלוקת.

בית-המשפט, מפי סגן הנשיא השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).*

* יצוין, כי פסק-הדין נושא את המילים "איסור פרסום", אך נקבע בו כי ניתן יהיה לפרסמו לא לפני 26.6.2020.