עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

שווי שימוש ברכב; חוזר בנושא מענקי הסיוע

שווי שימוש ברכב

פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה נוכח פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין חכם את אור-זך עורכי דין (ע"א 4096/18),* מצופה מנישומים יחידים ו/או מנַכּים אשר נקטו עמדה המנוגדת לפסק-הדין, להגיש דוחות מתַקנים בגין כל השנים בהן נקטו עמדה מנוגדת כאמור ובמסגרתם לזקוֹף שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב** ולפסק-הדין; וככל שהמנכה נושא בנטל המס יש לגלם את ההכנסה כנדרש.

* למַעבר למבזק בנושא פסק-הדין האמור, לחצו כאן.
** תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987 ("התקנות").

עוד צוין בהודעה, כי מנַכּים אשר יגישו עד ליום 30.9.2020 את כלל דוחות הניכויים המתַקנים הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים/מחליפים כאמור במלואם (לרבות הפרשי הצמדה וריבית על-פי הוראות פקודת מס הכנסה) במעמד הגשתם – יבוטלו קנסות פיגורים לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980 ובלבד שאין מדובר במנכּים שהֵחל בעניינם הליך שומתי לפני פרסום ההודעה.


חוזר בנושא מענקי הסיוע

פורסמה הוראת ביצוע מס' 9/2020 ("ההוראה"(קישור להוראה).

עניינה של ההוראה במענק לעצמאים מכוח הפעימה הראשונה, במענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה מכוח הפעימה השנייה ובתוספת מענק לעסקים קטנים מכוח הפעימה השלישית.