עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה); מענק סיוע לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים; מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)

הפעימה הראשונה

במבזק מיום 2.4.2020 דיווחנו אודות פרסום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 ("התקנות המקוריות"(קישור לתקנות המקוריות), בגדרן נוסף פרק חדש – פרק ג'1 הכולל את הוראות סעיפים 18א עד י – לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 ("החוק"), ולפיו עצמאים העומדים בתנאים המנויים בתקנות המקוריות יקבלו מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ש"ח.

ביום 7.4.2020 פורסם ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים) (תיקון), התש"ף-2020) ("התיקון"(קישור לתיקון), בגדרו נוספה לתקנות המקוריות, רטרואקטיבית מיום 2.4.2020, הגדרה למונח "ניכויים",* הרלבנטית להגדרת המונח "הכנסה חייבת" שבתקנות המקוריות.**

* המונח "ניכויים" מוגדר בתיקון כמשמעותם בהגדרת המונח "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1 לחוק, דהיינו למעט הניכויים שלהלן: ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה; ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה; ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990; וניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.
** וכך הוגדר המונח "הכנסה חייבת" בתקנות המקוריות: "הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון".

נוסיף ונציין, כי לשכת רואי חשבון בישראל העבירה לרשות המסים ריכוז של בעיות שעלו מהשטח בימים הראשונים לעבודה עם מערכת המענקים לעצמאים.*

* למַעבר לריכוז האמור, לחצו כאן.
למַעבר לתשובותיו בנושא של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, לחצו כאן.

הפעימה השנייה – כללי

ביום 24.4.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים), התש"ף-2020 ("התקנות"(קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות נוסף לחוק* פרק ג'2 – הכולל את הוראות סעיפים 18יא עד כג – ובו, בין היתר, הוראות שעניינן בפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאים וכן בתוספת לעסק קטן.

* כאמור, ענייננו בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

מענק הסיוע לעצמאים במסגרת הפעימה השנייה

עצמאי* שבשנת 2019 מָלאו לו 20 שנים או יותר יהיה זכאי למענק אם מתקיימים לגביו ששת התנאים המצטברים הבאים:***

* המונח "עצמאי" מוגדר בסעיף 18יא לחוק כיחיד שהוא תושב ישראל,** שעָסק בעסק או במשלח-יד במהלך ששת החודשים שקָדמו לחודש אפריל 2020, לפחות.
** "תושב ישראל" הינו כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, לרבות אזרח ישראלי (כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה) שהוא תושב אזור (כהגדרתו שם).
*** סעיף 18יב לחוק.

-1- הכנסתו החייבת* לשנת-המס 2018 (ואם מדובר בעצמאי בעל עסק חדש**** – הכנסתו החייבת לשנת-המס 2019) אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.

* "הכנסה חייבת" מוגדרת כהכנסה לאחַר הניכויים** שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטוֹרים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון.***
** המונח "ניכויים" מוגדר כמשמעותם בהגדרת המונח "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1 לחוק, דהיינו למעט הניכויים שלהלן: ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה; ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה; ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990; וניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.
*** "רווח הון" הינו כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, לרבות שבח מקרקעין.
**** "עצמאי בעל עסק חדש" מוגדר כעצמאי (כהגדרתו לעיל) שמתקיים בו אחד מאלה: (א) הוא הֵחל לעסוֹק בעסק או במשלח-יד בשנת 2019; (ב) הוא הֵחל לעסוֹק בעסק או במשלח-יד בשנת 2018 והיו לו בשנה זו הפסדים לפי סעיף 28(א) לפקודת מס הכנסה.

אם הייתה לעצמאי ולבן-זוגו* הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית,** יראו לעניין זה מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני-הזוג.

* המונח "בן זוג" מוגדר כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.
** "הכנסה מיגיעה אישית" הינה כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, למעט החלופות הספציפיות שמנויות בהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה.

-2- הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק* עולה על 714 ש"ח;

* "הכנסה חודשית ממוצעת מעסק" מוגדרת כסכום ההכנסה החייבת מעסק** לשנת 2018, ולגבי עצמאי בעל עסק חדש (כמשמעותו לעיל) – סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2019, מחולק במספר החודשים שבהם עָסק העצמאי בעסק או במשלח-יד בשנת 2018 או 2019, לפי העניין.
** "הכנסה חייבת מעסק" מוגדרת כהכנסה חייבת (כהגדרתה לעיל) לפי סעיף 2(1) לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית (כהגדרתה לעיל), לרבות דמי לידה וגמלה לשמירת הריון ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים.

-3- מחזוֹר עסקאותיו* בתקופה שמיום 1.3.2020 עד ליום 30.6.2020 נמוך ממחזוֹר עסקאותיו באותה תקופה בשנת 2019 ("מחזוֹר הבסיס בשנת 2019") בסכום העולה על 25% ממחזוֹר הבסיס בשנת 2019.**

* כמשמעותו בהגדרת המונח "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מע"מ.
** לעניין עצמאי שהֵחל לעסוֹק בעסק או במשלח-יד לאחַר יום 1.3.2019 יראו את מחזוֹר הבסיס בשנת 2019 כמחזוֹר עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד ליום 29.2.2020 מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-4.

-4- לא מתקיימים לגביו בשנת-המס 2018 (ולעניין עצמאי בעל עסק חדש, כהגדרתו לעיל, בשנת-המס 2019) הסייגים הבאים: (א) הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת-המס כאמור ולא ניהלם; (ב) פנקסיו לשנת-המס כאמור נקבעו כבלתי-קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור;

-5- הוא הגיש עד המועד הקבוע להגשת התביעה למענק (ראו להלן) דו"ח שנתי לשנת-המס 2018 (ולעניין עצמאי בעל עסק חדש, כהגדרתו לעיל, הגיש דו"ח שנתי לשנת-המס 2019) ככל שהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי לשנות-המס האמורות, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה;

-6- הוא הגיש דו"ח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לתקופות הדיווח המנויות בתנאי השלישי או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976 לשנת 2020 ("הצהרת עוסק פטוּר"), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מע"מ.*

* להצהרת עוסק פטוּר תצורף הצהרה על קיום התנאי השלישי.

סכום המענק

המענק יהיה בסכום השָווה ל-70% מסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק (כהגדרתה לעיל), אך לא יותר מ-10,500 ש"ח.*

* סעיף 18יד לחוק.

עם זאת, לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק (כהגדרתה לעיל) עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השָווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח.*

* שם.

 

תוספת לעסק קטן

התקנות קובעות הוראה מיוחדת* לגבי עצמאי שממוצע מחזוֹר עסקאותיו** לחודש עולה על 1,500 ש"ח ואינו עולה על 25,000 ש"ח ומתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים הבאים:

* ראו סעיף 18טו לחוק.
** המונח "ממוצע מחזור עסקאות לחודש" מוגדר כמחזוֹר עסקאות לשנת 2019 מחולק במספר חודשי הפעילות.

​-1- מחזוֹר עסקאותיו בחודשים מרץ ואפריל 2020 נמוך ממחזוֹר עסקאותיו באותם חודשים בשנת 2019 ("מחזוֹר הבסיס בשנת 2019") בסכום העולה על 25% ממחזוֹר הבסיס בשנת 2019.*

* לעניין עצמאי שהֵחל לעסוֹק בעסק או במשלח-יד לאחַר יום 1.3.2019 יראו את מחזוֹר הבסיס בשנת 2019 כמחזוֹר עסקאותיו מיום תחילת העיסוק כאמור עד ליום 29.2.2020 מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-2.

-2- הוא הגיש דו"ח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לתקופות הדיווח המנויות בתנאי השלישי או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976 לשנת 2020 ("הצהרת עוסק פטוּר"), לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מע"מ.*

* להצהרת עוסק פטוּר תצורף הצהרה על קיום התנאי הראשון.

-3- לא מתקיימים לגביו בשנת-המס 2019 הסייגים הבאים: (א) הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת-המס כאמור ולא ניהלם; (ב) פנקסיו לשנת-המס כאמור נקבעו כבלתי-קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

לפי הוראה זו, עצמאי כאמור יהיה זכאי לתוספת למענק ("תוספת לעסק קטן") בסך 700 ש"ח (ככל שממוצע מחזוֹר עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ש"ח אך אינו עולה על 8,333 ש"ח), 1,875 ש"ח (ככל שממוצע מחזוֹר עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 ש"ח אך אינו עולה על 16,667 ש"ח) או 3,025 ש"ח (ככל שממוצע מחזוֹר עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 ש"ח אך אינו עולה על 25,000 ש"ח).

שונות

המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, אך הם ייחשבו להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה.​
כמו-כן, המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו כחלק ממחיר העסקאות של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מע"מ (דהיינו, לא ייחשבו לתרומה, תמיכה או סיוע אחר כאמור באותו סעיף).

את התביעה למענק ולתוספת לעסק קטן יש להגיש למנהל רשת המסים בתוך 70 ימים מיום 3.5.2020, וזאת בטופס מקוּון שקבע המנהל.
התביעה תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי בתנאים לקבלת המענק והתוספת כאמור.


מענק סיוע לשכיר בעל שליטה

כללי

התקנות, בגדרן כאמור נוסף לחוק* פרק ג'2 – הכולל את הוראות סעיפים 18יא עד כג – כוללות גם הוראות בעניין מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים.

* כאמור, ענייננו בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007.

המונח "שכיר בעל שליטה" מוגדר כיחיד שמתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים הבאים:

-1- במהלך התקופה שמיום 1.10.2019 ועד ליום הגשת התביעה למענק (ראו להלן) ("התקופה הקובעת"), הוא היה בעל שליטה* בחברת המעטים,** והחזיק במניות החברה;

* כהגדרתו בסעיף 32(9)(א)(3) לפקודת מס הכנסה, דהיינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: (א) ב-10% לפחות מהון המניות שהוּצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה; (ב) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוּצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם; (ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים; (ד) בזכות למַנות מנהל.
** "חברת מעטים" מוגדרת כחברה תושבת ישראל שהיא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה,*** אשר עָסקה בעסק או במשלח-יד במהלך התקופה הקובעת (כהגדרתה לעיל), לפחות.
*** דהיינו, חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר (כמשמעות מונח זה בסעיף 76(ב) לפקודה) ואיננה בת-חברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 76(ג) לפקודה) ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה.

-2- בכל אחד מששת החודשים שקָדמו לחודש מרץ 2020, לפחות, שולמה לו הכנסת עבודה על-ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה.

התנאים לקבלת מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

סעיף 18יג לחוק קובע שבעה תנאים מצטברים לקבלת מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, כהגדרתו לעיל:

-1- סכום הכנסתו החייבת* לשנת-המס 2018 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו, השָווה לחֵלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה ("הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה"), ולעניין שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה** – הכנסתו החייבת של השָכיר בעל הַשליטה לשנת-המס 2019, אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.

* כאמור, המונח "הכנסה חייבת" מוגדר כהכנסה לאחַר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטוֹרים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון. "רווח הון" הינו כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, לרבות שבח מקרקעין. ואילו המונח "ניכויים" מוגדר כמשמעותם בהגדרת המונח "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1 לחוק, דהיינו למעט הניכויים שלהלן: ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 20א(א)(1)(ב), 47 ו-47א לפקודה; ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה; ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990; וניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.
** "חברת מעטים חדשה" מוגדרת כחברת מעטים (כהגדרתה לעיל) שהֵחלה לעסוֹק בעסק או במשלח-יד בשנת 2019 או שהֵחלה לעסוֹק בעסק או במשלח-יד בשנת 2018 ובאותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה*** לשכיר בעל שליטה בה.
*** "הכנסת עבודה" מוגדרת כהכנסה עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, לרבות דמי לידה וגמלה לשמירת היריון ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים.

אם הייתה לשכיר בעל שליטה ולבן-זוגו* הכנסה חייבת שאינה הכנסה מיגיעה אישית,** יראו לעניין זה מחצית מאותה הכנסה חייבת כהכנסה חייבת של כל אחד מבני-הזוג.

* כאמור, המונח "בן זוג" מוגדר כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.
** "הכנסה מיגיעה אישית" הינה, כאמור, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, למעט החלופות הספציפיות שמנויות בהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה.

-2- הכנסת העבודה החודשית הממוצעת* שלו עולה על 714 ש"ח;

* "הכנסת עבודה חודשית ממוצעת" מוגדרת כסכום הכנסת עבודה (כהגדרתה לעיל) בשנת 2018 ששילמה חברת מעטים לשכיר בעל שליטה בה, ולגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים חדשה (כהגדרתה לעיל) – סכום הכנסת העבודה כאמור בשנת 2019, מחולק במספר החודשים שבהם עבד השָכיר בעל הַשליטה בחברה בשנת 2018 או 2019, לפי העניין.

-3- מחזוֹר עסקאותיה* של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בתקופה שמיום 1.3.2020 עד ליום 30.6.2020 נמוך ממחזוֹר עסקאותיה באותה תקופה בשנת 2019 ("מחזוֹר הבסיס בשנת 2019") בסכום העולה על 25% ממחזוֹר הבסיס בשנת 2019.**

* כמשמעותו בהגדרת המונח "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מע"מ.
** לעניין חברה שהֵחלה לעסוֹק בעסק או במשלח-יד לאחַר יום 1.3.2019 יראו את מחזוֹר הבסיס בשנת 2019 כמחזוֹר עסקאותיה מיום תחילת העיסוק כאמור עד ליום 29.2.2020 מחולק במספר חודשי העיסוק כאמור ומוכפל ב-4.

-4- לא מתקיימים לגבי חברת המעטים שבּה השָכיר הוא בעל שליטה, בשנת-המס 2018 (ולעניין חברת מעטים חדשה, כהגדרתה לעיל, בשנת-המס 2019) הסייגים הבאים: (א) היא הייתה חייבת בניהול פנקסים לשנת-המס כאמור ולא ניהלה אותם; (ב) פנקסיה לשנת-המס כאמור נקבעו כבלתי-קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור;

-5- חברת המעטים והשָכיר בעל הַשליטה בה, הגישו עד המועד הקבוע להגשת התביעה למענק (ראו להלן) דו"ח שנתי לשנת-המס 2018 (ולעניין חברת מעטים חדשה, כהגדרתה לעיל, הגיש דו"ח שנתי לשנת-המס 2019) ככל שהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי לשנות-המס האמורות, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה;

-6- חברת המעטים שבּה השָכיר הוא בעל שליטה הגישה דו"ח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א, לפי העניין, לתקופות הדיווח המנויות בתנאי השלישי;

-7- על-פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי הוא היה בעל שליטה בחברה מסוימת כמשמעותו בסעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי,* בתקופה שמיום 1.10.2019 עד ליום 29.2.2020, לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על-חשבון דמי אבטלה כאמור, בעד הכנסותיו כבעל שליטה באותה חברה, לגבי התקופה שמיום 1.10.2019 עד ליום 30.4.2020, רק בְּשל הוראות אותו סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי.

* סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי הוראות פרק ז' (שעניינו בביטוח אבטלה) ופרק ח' (שעניינו בביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון) לחוק לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.

סכום מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השָווה ל-70% מסכום הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה ("הכנסת עבודה חודשית ממוצעת").*

* סעיף 18טז(א) רישא לחוק.

עם זאת, לגבי שכיר בעל שליטה אשר אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו (כהגדרתה לעיל) עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השָווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 ש"ח.*

* סעיף 18טז(א) סיפא לחוק.

בכל מקרה, מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה לא יעלה על הסכום הנמוך שבין 10,500 ש"ח לבין סכום המענק שלוֹ היה זכאי השָכיר לפי סעיף 18יד לחוק אילו היו רואים בהכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו, אשר נצמחה לו בשנת 2018 או 2019, לפי העניין, מחברת מעטים אחת או יותר שבּה היה בעל שליטה, הכנסה חודשית ממוצעת מעסק שנצמחה אצלו באותה תקופה, בשינויים המחויבים.*

* סעיף 18טז(ב) לחוק.

שונות

מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה לא ייחשב להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, אך הוא ייחשב להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה.​
כמו-כן, המענק לא ייחשב כחלק ממחיר העסקאות של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מע"מ (דהיינו, לא ייחשב לתרומה, תמיכה או סיוע אחר כאמור באותו סעיף).

את התביעה למענק יש להגיש למנהל רשת המסים בתוך 70 ימים מיום 3.5.2020, וזאת בטופס מקוּון שקבע המנהל, והיא תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של השָכיר בעל שליטה בתנאים לקבלת המענק כאמור.


מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

מענק בגין החודשים מרץ ואפריל 2020

ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 ("התקנות") (קישור לתקנות).

בגדרן של התקנות נקבע, כי שבמהלך התקופה שמיום 1.3.2020 עד ליום 19.4.2020 ("התקופה הקובעת") מתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 ו/או בגין חודש אפריל 2020.

ואלה התנאים:
- מָלאו לו 67 שנים או יותר;
- במהלך התקופה הקובעת הוא פוּטר מעבודתו או הוּצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות ("הפסקת עבודה");
- הוא היה עובד שכיר בתקופה של 3 חודשים רצופים שבתכוף  לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו, יהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 ו/או בגין חודש אפריל 2020.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה שמיום 1.3.2020 עד ליום 31.3.2020 והיה מחוּסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד ליום 31.3.2020.
סכום המענק כאמור ייקָבע בהתאם להכנסתו של הזכאי מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי) ("הכנסה") בעד חודש מרץ 2020: זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 ש"ח – 2,000 ש"ח; זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 ש"ח ואינה עולה על 4,000 ש"ח – 1,500 ש"ח; וזכאי שהכנסתו עולה על 4,000 ש"ח ואינה עולה על 5,000 ש"ח – 1,000 ש"ח.

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 והיה מחוּסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.4.2020 ועד ליום 19.4.2020; (2) עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.4.2020 ועד ליום 19.4.2020 והוא היה  מחוּסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד ליום 19.4.2020.
סכום המענק כאמור ייקָבע בהתאם להכנסתו (כהגדרתה לעיל) של הזכאי בעד חודש אפריל 2020: זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 ש"ח – 4,000 ש"ח; זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 ש"ח ואינה עולה על 3,000 ש"ח – 3,000 ש"ח; זכאי שהכנסתו עולה על 3,000 ש"ח ואינה עולה על 4,000 ש"ח – 2,000 ש"ח; וזכאי שהכנסתו עולה על 4,000 ש"ח ואינה עולה על 5,000 ש"ח – 1,000 ש"ח.

הבקשה לקבלת מענק ההסתגלות המיוחד תוגש באופן מקוּון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני (אם הדבר מתאפשר לפי דין) או בפקס, ואם באפשרות המוסד לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית – יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור (על המוסד להודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית); והיא תכלול את הפרטים הבאים:* שם ושם משפחה, מספר זהוּת ותאריך הנפקת תעודת הזהות; תאריך לידה; מספר טלפון; כתובת מגורים וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה; מועד הפסקת העבודה וסיבתה; תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת העבודה ופרטי המעסיק; ההכנסה בחודש שלגביו מתבקש המענק; פרטי חשבון בנק; הצהרה על נכונוּת הפרטים המופיעים בבקשה, חתומה בידי המבקש; התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה; ופרטים נוספים הדרושים לצורך הוכחת התקיימות התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק.

* המוסד רשאי להורוֹת כי הבקשה תכלול פרטים נוספים על הפרטים האמורים הנוגעים לעניין והנדרשים בטופס תביעה לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח-1998.

מענק בגין חודש מאי 2020

ביום 24.4.2020 פורסם ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) (תיקון), התש"ף-2020 ("התיקון"(קישור לתיקון).

במסגרת התיקון הוארכה התקופה הקובעת עד ליום 31.5.2020 וכן הוארכה התקופה המתייחסת לזכאות למענק בעד חודש אפריל 2020 מיום 19.4.2020 ליום 30.4.2020.*

* במקביל, נקבע, כי מי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי נוסחן המקורי של התקנות, לא תיפָגע זכאותו למענק כאמור בְּשל הארכת תקופת הזכאות, ואולם לא ישולם לאדם יותר ממענק הסתגלות מיוחד אחד בעד חודש אפריל 2020.

בנוסף, נקבעה הוראה ביחס לתשלום מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020.
מענק כאמור ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 והיה מחוּסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום 1.5.2020 ועד ליום 31.5.2020; (2) עבודתו הופסקה במהלך התקופה שמיום 1.5.2020 ועד ליום 31.5.2020 והוא היה  מחוּסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד ליום 31.5.2020.
סכום המענק כאמור ייקָבע בהתאם להכנסתו מקצבת פרישה (כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי) ("הכנסה") של הזכאי בעד חודש מאי 2020: זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 ש"ח – 4,000 ש"ח; זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 ש"ח ואינה עולה על 3,000 ש"ח – 3,000 ש"ח; זכאי שהכנסתו עולה על 3,000 ש"ח ואינה עולה על 4,000 ש"ח – 2,000 ש"ח; וזכאי שהכנסתו עולה על 4,000 ש"ח ואינה עולה על 5,000 ש"ח – 1,000 ש"ח.