עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

דע זכויותיך וחובותיך 2019

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2019 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 250 לפקודת מס הכנסה מיום 13.1.2019.*

* תיקון 250 לפקודת מס הכנסה הינו תיקון עקיף לפקודה במסגרת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019, ס"ח 262. התייחסנו לחוק האמור במסגרת מבזק מס' 1770 מיום 17.1.2019 (קישור למבזק).