עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תובענה ייצוגית כנגד נאמן

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, בעניין לייכטר.

עניינו של פסק-הדין בבקשה שהגיש המבקש, עדו לייכטר, ביום 13.8.2017, לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבות, איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ ואקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, המשמשות כנאמנות המחזיקות במניות שהוקצו לו (לפי סעיף 102 לפקודה) בהיותו עובד של חברת מיקרוסופט מו"פ ישראל בע"מ.
לטענת המבקש, המשיבות ניכוי מס אמריקאי במקור מדיבידנד שחוּלק לבעלי המניות בשיעור העולה על השיעור הקבוע בדין (30% במקום 25%)
בהתאם, ולאחַר שהמשיבות לא נענו לדרישתו של המבקש להקטין את שיעור המס המנוכה במקור, עתר האחרון לבית-המשפט המחוזי לאשר לו להגיש כנגדן תובענה ייצוגית להשבת תשלומי היֶתֶר שנוכו על-ידיהן במקור מדיבידנד שחוּלק לכל העובדים שמניותיהם הוחזקו על-ידי המשיבות.

ביום 28.6.2019 אישר השופט סוקול את פרסום הֶסדר הפשרה המוצע בין הצדדים – שעניינו, בתמצית, פיצוי חלקי של חברי הקבוצה – והורה להם לפרסמו בשני עיתונים יומיים נפוצים (קישור להחלטה).

ואילו ביום 25.9.2019 אישר השופט סוקול את הֶסדר הפשרה האמורה ובכלל זאת את הגמול למבקש ואת שכר-הטרחה לבא-כוחו (קישור לפסק-הדין).