עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

שינויים בטופסי הדו"ח השנתי; דע זכויותיך וחובותיך 2018

שינויים בטופסי הדו"ח השנתי

רשות המסים פרסמה את טופסי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2018.

בעניין זה, נבקש להפנות את תשומת לבכם לשני שינויים משמעותיים:

האחד: במסגרת טופס 1301 (דו"ח ליחיד) על היחיד לסמן אם "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים".*

* נזכיר, כי במהדורה החדשה (שלישית) של ספרנו מיסוי שוק ההון נוסף פרק חדש שעניינו במיסוי השקעות במטבעות דיגיטליים. לפרטים לגבי הספר, לחצו כאן.

השניטופס 150 (הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין) הוחלף (ראו, בין היתר, את הוספת הנתון של "רוב הרווחים פסיביים", "שיעור המס בפועל קטן מ-15%", "רוב אמצעי השליטה בידי ישראליים", "75% ויותר מאמצעי השליטה בידי ישראלים", "50% מבעלי המנית עוסקים במשלח יד מיוחד" ו"30* ויותר מזכויות חבר החוץ רשומות למסחר בבורסה").

* הכּוונה ל-30%. 

לעיון בטופס החדש לחצו כאן.
לעיון בטופס הישן לחצו כאן.


דע זכויותיך וחובותיך 2018

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2018 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 250 לפקודת מס הכנסה מיום 13.1.2019.*

* תיקון 250 לפקודת מס הכנסה הינו תיקון עקיף לפקודה במסגרת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019, ס"ח 262. התייחסנו לחוק האמור במסגרת מבזק מס' 1770 מיום 17.1.2019 (קישור למבזק).