מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פורסם טופס 1212 – דיווח שנתי לחבר בני אדם תושב חוץ שבידיו רווח הון פטור ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל

כידוע, סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה פוֹטר ממס, בכפוף לתנאים וסייגים שונים,* רווח הון שנצמח לתושב-חוץ ממכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.

* לרבות הסייג המנוי בהוראות סעיף 68א לפקודת מס הכנסה, לפיהן "חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי פקודה זו, בשל היותו תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין".

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם כי פורסם טופס 1212 שכותרתו "דיווח שנתי לחבר בני אדם תושב חוץ שבידיו רווח הון פטור ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל בשנת המס ___" (קישור לטופס) אותו יש לשלוח למחלקת שוק ההון בחטיבה המקצועית שברשות המסים.