מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

מע"מ בשיעור אפס בגין כניסת תיירים לאתרים

כידוע, סעיף 30(א)(8)(ב)(2) לחוק מע"מ קובע, כי "הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין" חייבות במע"מ בשיעור אפס.
שיעור אפס כאמור מוקנה גם לגבי "מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976". זאת, בהתאם לסעיף 30(א)(8)(ב1) לחוק מע"מ.

הוראות סעיפים אלה נדונו לאחרונה בפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין איתרנתי טראבל בע"מ.
המחלוקת בין המערערת, חברה העוסקת בתיירות צליינית נכנסת, לבין המשיב, מנהל מע"מ ירושלים, נסובה סביב השְאֵלה האם כניסה לאתרים נכללת בגֶדר הוראות אותם סעיפים 30(א)(8)(ב)(2) או 30(א)(8)(ב1) לחוק מע"מ.
לטענת המערערת, המונח "הסעת סיור" שבסעיף 30(א)(8)(ב)(2) לחוק מע"מ מכיל בתוכו את מַרכיב "הכּניסה לאתרים".
ואילו ביחס לסעיף 30(א)(8)(ב1) לחוק מע"מ שמתייחס למתן שירותי סוכנות נסיעות ואשר מַפנה לחוק שירותי תיירות, טוענת המערערת כי "שירותי סוכנות נסיעה" כפי שהוגדרו בסעיף 1 לחוק שירותי תיירות כוללים ארגון ומכירה של סיור לישראל ולאור הגדרת המונח "סיור" באותו חוק, הכּניסה לאתרים הינה חלק מארגון ומכירת הסיורים בישראל החייבים במע"מ בשיעור אפס.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).