מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

פורסמו התנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין

במבזק מיום 30.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 ("חוק התכנית הכלכלית"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, מספר תיקונים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין (ראו סעיפים 51 ו-52 לחוק (המהווים את תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין), ע' 211–212), וזאת במועדי התחולה המנויים בחוק: ראשית, התאפשר רישום של זכות במקרקעין בטאבו במקרים מסוימים בהם החשש מאי-תשלום המס נמוך, וזאת גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המיסים; שנית, קוּצר חלק מהמועדים הקבועים בחוק ביחס לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מיסים.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הוראות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק), התשע"ח-2018 (קישור להוראות).
במסגרת ההוראות, קבע מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, את התנאים שצריכים להתקיים ברוכש, במועד בדיקת בקשתו לקבלת אישור המנהל כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, כדי שיחול לגבי רכישתו סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק.
ההוראות תעמודנה בתוקפן בתקופה הקבועה בסעיף 53(א) לחוק התכנית הכלכלית, דהיינו בתקופה שתחילתה בחלוֹף 180 יום מיום תחילתן של התקנות לפי סעיף 76א לחוק מיסוי מקרקעין וסיומה ביום 30.4.2020.