מיסוי שוק ההון

מיסוי השקעות בקרנות נאמנות

מיסוי השקעות בקרנות נאמנות בידי תושב-חוץ

ככלל, על-מנת לקבוע אם השקעותיו של תושב-חוץ בקרנות נאמנוּת חייבות במס בישראל יש לבחון האם מדובר בהכנסה שמקורהּ  בישראל. 

אם אכן מדובר בהכנסה שמקורהּ בישראל, תושב-החוץ יחויב בגינה במס בישראל בשיעורים החָלים על משקיע שהוא תושב-ישראל, זולת אם נקבע במפורש אחרת. עם זאת, יש לזכור, כי הדין הישראלי הפנימי כפוף להוראות המנויות באמנה למניעת מסי-כפל, אם קיימת, עם מדינת מושבו של תושב-החוץ. לפיכך, ככל שהאמנה קובעת חבות במס של תושב-החוץ בישראל בשיעור נמוך יותר מהשיעורים שפורטו לגבי תושבי ישראל, יחול שיעור זה. 

עוד יצוין, כי תושב חוץ, הן יחיד והן חברה, פטור ממס על רווח הון בפדיון יחידה בקרן נאמנות להשקעות-חוץ וכן על רווחים שקיבל מקרן כזו ובלבד שהתקיימו שני אלה: 

א.  הרווחים אינם במפעל קבע של תושב-החוץ בישראל; 

ב. תושב-החוץ הגיש למפיץ הצהרה לפי טופס 2408, על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור ממס, בתוך 14 ימים מיום רכישת היחידה, ואחת לשלוש שנים אם הוא או בא-כוחו הינם בישראל.
 
לדיון מקיף בנושא מיסוי קרנות נאמנות, ראו פרק 11 בספרנו מיסוי שוק ההון.