עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תזכיר חוק לביטול החברה השקופה

כידוע, דיני המס בישראל מאפשרים לשני סוגי חברות לאחֵד את תוצאות המס שלהן עם אלו של בעלי מניותיהן ורואים בהן, לבקשת בעלי המניות, כשקופות לצורכי מס: החברה המשפחתית וחברת הבית.*
* הוראות נוספות קבועות בסעיף 23 לחוק עידוד התעשיה (מיסים), התשכ"ט–1969 ביחס להגשת "דו"חות מאוחדים".
אלא מאי, הוראות אלו חלות באופן מצומצם ביותר: ההוראות ביחס לחברות משפחתיות, כשמן כן הן, חלות רק על חברות בבעלות בעל מניות אחד או מספר בעלי מניות שהם קרובי משפחה; ואילו ההוראות לגבי חברות הבית כללו רק חברות מעטים שכּל רכושן ועסקיהן הם החזקת בניינים, כשבתי-המשפט פירשו מונחים אלה באופן מצמצם; ובעקבות תיקון 245 לפקודת מס הכנסה שפורסם לאחרונה (קישור לתיקון) תחולת ההוראות צומצמה אף יותר. כמו-כן, במסגרת תיקון 197 לפקודה צומצמה באופן משמעותי הגמישוּת שהתאפשרה בעבר במעבר בין משטר המס החָל על חברה "רגילה" לבין משטר המס החָל על חברה משפחתית, ולהפך; ותיקון מקביל ביחס לחברות בית התקבל במסגרת תיקון 245.
מדוע דיני המס נעדרים הוראות ביחס לחברות שקופות "רגילות" כקבוע במרבית משטרי המס בעולם?
בתיקון 132 ראה המחוקק אל נכון לקבוע הֶסדר כללי שיחליף את הֶסדר החברה המשפחתית וחברת הבית וחוֹקק את הוראות סעיף 64א1 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בחברה השקופה. דא עקא שתחילתו של סעיף 64א1 נקבעה ליום כניסתן לתוקף של כל התקנות על-פי אותו סעיף 64א1, כאשר עד היום – למעלה מ-15 שנים (!) ממועד פרסומו של תיקון 132 ברשומות – לא פורסמו תקנות כאמור, ועל-כן טרם נכנסו לתוקף הוראות סעיף 64א1.
 
יתרה מזאת, במסגרת תזכיר החוק שפורסם אתמול להערות הציבור על-ידי גב' טליה דולן גדיש, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה (קישור לתזכיר), נכללת הצעה לבטל את הוראות סעיף 64א1. ואם תהיתם מדוע?
"... במהלך הליך התקנת התקנות, התברר כי מבנה ההתארגנות אשר נקבע בסעיף 64א1 בעניין חברה שקופה יוצר פרצות מס שלא עלו במסגרת דיוניה של וועדת רבינוביץ, ומשכך התקנת התקנות לא צלחה... נוכח הקשיים התפעוליים הנוגעים ליישום מודל החברה השקופה וכן החשש שמנגנון החברה השקופה עלול לגרום לאבדן מס משמעותי כתוצאה מתכנוני מס, ההוראות לעניין חברה שקופה לא נכנסו לתוקף עד היום וכעת מוצע לבטלן" (דברי-ההסבר לתזכיר החוק האמור).
 
אבסורד שאין כדוגמתו.
מחכים יותר מ-15 שנים עם חקיקת הוראות חוק הכרחיות, ובסופו של דבר מבקשים לבטל את ההסדר המוצע מהחשש לתכנוני מס. מדינת חלם כבר אמרנו?