עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

מיסוי יהלומנים; תיקון לתקנות ניכוי במקור

מיסוי יהלומנים
פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח–2017 (קישור לתיקון).
 
בגדרו של התיקון, בוצעו מספר תיקונים בנושא מיסוי יהלומנים:
  • תיקון סעיף 85 לפקודת מס הכנסה, שעניינו הערכת מלאי עסק במקרים מסוימים, כך שנוסף סעיף-קטן (ה) לפיו מדידת המלאי בענף היהלומנים תבוצע, על אף האמור בכללי חשבונאות מקובלים ובתחולה לגבי מלאי שנרכש ביום 1.1.2017 או לאחריו, על-פי העלות בלבד (עם זאת, נקבע במקביל, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סוגי יהלומים שלגביהם יימדד המלאי שלא לפי עלות המלאי אלא באופן אחר שיקבע, וזאת בהתקיים תנאים ולפי הוראות שייקָבעו בתקנות).
  • ביטול הוראות סעיף 145א1 לפקודת מס הכנסה הקובעות הליכי שומה ייחודיים ליהלומנים, כך שעל שומת יהלומנים יחולו הליכי שומה זהים לאלה החָלים על שאר הנישומים, כפי שקבוע בסעיף 145 לפקודה (במקביל, בוצעו מספר תיקונים משלימים בסעיף 146 לפקודה). זאת, ביחס להליכי שומה לגבי שנת-המס 2017 ואילך.
  • מנהל רשות המסים ידווח לועדת-הכספים של הכנסת, בתום 30 חודשים מיום תחילתו של החוק, על יישומן של ההוראות לפי סעיף 85(ה) לפקודה, לעניין התקופה שמיום התחילה ועד למועד הדיווח כאמור.
תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים)
פורסמו תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים) (תיקון), התשע"ח-2017 (קישור לתיקון).
במסגרת התיקון בוצעו שני תיקונים בתקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש"ן-1990 ("התקנות העיקריות") המסמיכות (במסגרת תקנה 2) את מנהל רשות המסים לאשר לאדם או לסוגי בני-אדם שבשנת-המס הקודמת לא העסיקו בשום יום מימות השנה יותר מ-10 עובדים לדחות את הדיווח שהיה עליהם להגיש בחודש זוגי, לחודש שלאחריו. זאת, על אף האמור בתקנות ניכוי מס במקור המנויות בתקנות העיקריות.
במסגרת התיקון הראשון, הורחבה רשימת התקנות שלגביהן תחולנה התקנות העיקריות.
ואילו במסגרת התיקון השני, תוקנה תקנה 2 לתקנות העיקריות תוך שנקבעו שלושה מקרים בהם יהיה מנהל רשות המסים רשאי לדחות את הדיווח שיש להגיש בחודש זוגי לחודש לאחריו.
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2018, וזאת לגבי דוחות שיש להגיש לפי פקודת מס הכנסה לשנת-המס 2018 או לאחריה.
 
תיקון לתקנות ניכוי מס במקור ותשלום מקדמות עודפות
פורסמו התקנות הבאות (קישור לתקנות): תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בנייה והובלה) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים) (תיקון), התשע"ח-2017; תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים) (תיקון), התשע"ח-2017; ותקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות) (תיקון), התשע"ח-2017.
 
במסגרת התקנות נקבע, כי תשלום המס המנוכה במקור בהתאם לתקנות נשוא התקנות שצוינו לעיל ("התקנות העיקריות") כמו גם תשלום המקדמה בגין הוצאות עודפות יבוצע ב-16 לחודש העוקב, וזאת במקום ה-15 לחודש כפי שהיה קבוע עד כה.
במקביל, גם מועד המצאת הדיווחים/אישורים שהיה קבוע בחלק מהתקנות העיקריות (כגון: בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005) נדחה מה-15 ל-16 לחודש.