עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

חוזר מקצועי בנושא חברות ארנק

במבזק מיום 30.1.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (קישור לחוק).
בגדרו של החוק, נוספו, בין היתר, לפקודת מס הכנסה הוראות סעיף 62א שעניינן במיסוי חברות ארנק שהוקמו על-ידי עובדים שכירים (ראו סעיף 94(2) לחוק, ע' 276 ואילך וכן סעיף 95(1) לחוק, ע' 278).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה את חוזר מס' 10-2017 (קישור לחוזרשעניינו באותן הוראות סעיף 62א לפקודה, והכולל גם דוגמאות לגבי אותן הוראות.