מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

פורסם תיקון 222 לפקודה – שינויים בהוראות המיסוי החלות על קרנות ריט; תיקון 223:

פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו–2016 ("התיקון") (קישור לתיקון).
 
בגדרו של התיקון הורחבה רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, כדלקמן:
 • נהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל שמָלאו לו 25 שנים יחויב לדַווח על היותו נהנה כאמור, אלא אם כן אותו נהנה לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות (המוגדרים כלרבות מזומן, פיקדונות, ניירות-ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל), ובלבד ששוווי נכסי הנאמנות בסוף שנת-המס אינו פחות מ-500,000 ש"ח (לפי דברי-ההסבר להצעת החוק, ברירת המחדל היא שנהנה בנאמנות שהוא תושב ישראל ומָלאו לו 25 שנים יהיה חייב בדיווח אלא אם כן יַראה כי סך נכסי הנאמנות פָּחת מ-500,000 ש"ח).
  אין בהוראה זו כדי לגרוֹע מחובת דיווח אחרת החָלה על נהנה כאמור.
 • יחיד שמתקיימת בו החֲזָקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרת "'תושב ישראל' או 'תושב'" שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה ("חזקת הימים") ולטענת היחיד היא נסתרת – יחויב להגיש דו"ח המפַרט את העוּבדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו (אם יש כאלה).
  הוראה זו לא תחול על בן-זוגו וילדיו של יחיד כאמור, על יחיד שמתקיים לגבי האמור בסיפא של פסקה (א)(4) להגדרת "'תושב ישראל' או 'תושב'" שבסעיף 1 לפקודה
  (דהיינו, יחיד ששר האוצר קבע, כי לא יראו אותו כתושב ישראל על אף שלפי פסקאות (1) או (2) להגדרה יש לראוֹת בו תושב ישראל) ועל עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה.
  אין בהוראה זו כדי לגרוֹע מחובת הדיווח החָלה על יחיד תושב-חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בשנת-המס
  (והקבועה בסעיף 131(א)(4) לפקודה). כלומר, גם אם היחיד טוען, כי הוא תושב-חוץ, הוא יהיה חייב בהגשת דו"ח שנתי לגבי הכנסתו החייבת במס בישראל.
 • יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש"ח או יותר ("הסכום לדיווח"– יחויב להגיש דו"ח שנתי לגבי שנת-המס שבהּ הועבר הסכום לדיווח, כולו או חֵלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה.
תחולת הוראות סעיף 131 לפקודה, כנוסחן בעקבות התיקון, הינה לגבי דו"ח שיש להגישו לגבי שנת-המס 2016 ואילך.
 
שידור דו"חות שנתיים של חברות לשנת-המס 2015
כחלק משיפור השירות וייעול תהליכי העבודה ברשות המסים והיערכותה לפרוייקט "רשות ללא נייר" שודרג אופן שידור הדו"חות על-ידי מיַיצגים באמצעות מחשב שע"מ.
להרחבה בעניין זה, אנא היכנסו למכתבו של מר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים) לרו"ח (עו"ד) ג'ק בלנגה (יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס בלשכת רו"ח) (קישור למכתב).