מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

תיקוני חקיקה לגבי מס רכישה ברכישת דירה יחידה ולגבי הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים

פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 85 והוראת שעה), התשע"ו–2016 ("התיקון"(קישור לתיקון).
 
במסגרת התיקון נכללים השינויים הבאים:
  • תיקון הגדרת המונח "דירה יחידה" לעניין החבות במס רכישה (מונח זה קבוע בסעיף 9(ג1ג(4)(א) לחוק מיסוי מקרקעין) כך שיחיד תושב ישראל הרוכש דירת מגורים יהיה זכאי לשלם בגינהּ את מדרגות מס הרכישה המתייחסות לרכישת דירה יחידה גם אם יש לו דירת מגורים נוספת שחֵלקו בה אינו עולה על שליש לגבי דירה שלא התקבלה בירושה ואינו על מחצית לגבי דירה שהתקבלה בירושה (עד התיקון ובעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, הדירה הנוספת לא הובאה בחשבון אם חֵלקו של הרוכש בה לא עלה על שליש, לרבות לגבי דירה שהתקבלה בירושה);
  • קיצור התקופה שבמסגרתה ניתנה למכוֹר דירת מגורים אחרי רכישת דירה אחרת על-מנת שהדירה הנרכשת תיחשב לדירה יחידה לעניין החבות במס רכישה, וזאת מ-24 ל-18 חודשים ממועד הרכישה – תיקון זה יחול למשך 5 שנים בלבד וזאת לגבי זכות במקרקעין שתירכש הָחל מיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2021 ("התקופה הקובעת");
  • תיקון הוראות סעיף 49ג(3) לחוק מיסוי מקרקעין כך שהפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה (הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק) יחול גם על יחיד שמחזיק בדירה נוספת שחֵלקו בה אינו עולה על שליש לגבי דירה שלא התקבלה בירושה ואינו על מחצית לגבי דירה שהתקבלה בירושה (עד התיקון – שליש, לרבות לגבי דירה שהתקבלה בירושה);
  • תיקון הוראות סעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין כך שהפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה (הקבוע, כאמור, בסעיף 49ב(2) לחוק) יחול גם על יחיד שמחזיק בדירה נוספת שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-24 החודשים שקָדמו למכירה (עד לתיקון – 18 חודשים) – תיקון זה יחול רק בתום התקופה הקובעת (כמשמעותה לעיל) וזאת לגבי דירת מגורים שתירכש בתום התקופה הקובעת ואילך כתחליף לדירה הנמכרת שעליה חלה החֲזָקה כאמור באותו סעיף 49ג(1);
  • תיקון משלים של הוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (המקנות, כאמור, פטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה) כך שבעל דירת מגורים שיש בבעלותו דירה נוספת שחֵלקו בה אינו עולה על שליש (לגבי דירה שלא התקבלה בירושה) או מחצית (לגבי דירה שהתקבלה בירושה) אשר מכר את דירת המגורים האמורה בפטוֹר תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג(3) לחוק (דהיינו, החזקה לפיה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוֹכר על אף שבבעלותו גם הדירה שחלקו בה אינו עולה על שליש או מחצית, לפי העניין) לא יוכל להינות לגבי הדירה הנוספת מהפטוֹר הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2);
  • תיקון משלים של הוראות סעיף 49ד לחוק מיסוי מקרקעין כך שבעל דירת מגורים המחזיק באמצעות איגוד דירה נוספת שחלקו בבעלות בה (במישרין או בעקיפין) עולה על שליש (אם הזכויות באיגוד לא התקבלו בירושה) או מחצית (אם הזכויות באיגוד התקבלו בירושה) לא יוכל להינות מהפטוֹר הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2) (עד התיקון – שליש, לרבות לגבי זכויות באיגוד שהתקבלו בירושה).