מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

בית-המשפט – האם ניתן לקזז מס תשומות ברכישת דירת נופש?

פורסם פסק-הדין בעניין דן יערי.
 
המערער, עו"ד במקצועו, רכש בחודש מאי 2011 מידי יזמים דירת נופש בפרוייקט המלונאי חוף הצוק בתל-אביב. במקביל, התקשר המערער עם חברת ניהול, האחראית לתפעול השוטף של המלון האמור, והעמיד את היחידה לרשותה כחלק מאגר מלונאי.
המערער, שאיננו עושה כל שימוש אישי ביחידה, זכאי להכנסה שנתית לפי חֵלקו בהכנסות הנובעות מהשכרת יחידות המלון באמצעות חברת הניהול.
בעת רכישת היחידה מידי היזמים, ביקש המערער לקזז את המע"מ ששילם בגין הרכישה כאמור, אך המשיב (מנהל מע"מ ת"א 3) סירב להתיר את הקיזוז. מכאן הערעור.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
השופט קירש קבע, כי השכרת היחידה אינה חֵלק מעיסוקו הרגיל של המערער  וכי ההשכרה כאמור כשלעצמה אינה מהווה "עסק". שכּן, המערער עצמו כלל אינו עוסק בעסקי מלונאות והכנסתו מהמאגר המלונאי נגזרת מההכנסות המתקבלות לא מרווחי המלון. בנוסף, היותו שמעמדו של המערער בכל הקשור למאגר היה פסיבי לחלוטין ולא כרוך בכל יגיעה אישית מצדו, מתבקשת המסקנה כי היחידה נמסרה לידי חברת הניהול כדי שהיא תעסוק בעסקי מלונאות ולא המסקנה שהמערער עוסק במלונאות תוך שכירת שירותיה של חברת הניהול כדי לסייע לו בכך (בבחינת מיקור חוץ).
השופט קירש הוסיף ונדרש לטענתו החלופית של המערער לפיה הַעֲמדת היחידה לרשות חברת הניהול היא בבחינת "עסקת אקראי" אשר בגינהּ הוא חייב במע"מ ולוּ מסיבה זו הוא זכאי לקזז את מס התשומות שהיה כרוך ברכישת היחידה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 43א לחוק מע"מ. השופט קירש קבע, כי מהוראת תקנה 6ב לתקנות מע"מ עולה בבירור, כי במקרה של הַעֲמדת יחידת נופש למאגר מלונאי על-ידי אדם פרטי – ובכלל זאת, אדם שרשום כ"עוסק" שמבצע עסקת אקראי שלא בתום עיסוקו הרגיל ובמנותק מעסקו (ובכך אימץ השופט קירש את התוצאה אליה הגיע בית-המשפט בעניין פירר (ע"ש 268/91)) – החבות במס בעסקת האקראי תוטל על חברת הניהול; וממילא לא תחולנה הוראות סעיף 43א לחוק מע"מ. מנגד, הוסיף וקבע השופט קירש, בעת מימוש היחידה, דהיינו מכירת הבעלוּת בה, תהיה העִסקה פטורה ממס מכוח סעיף 31(4) לחוק.
 
נציין, כי עמדת המשיב בתיק (ראו סעיף 76 לפסק-הדין) סותרת את האמור בהחלטת מיסוי 6637/14 (קישור להחלטהלפיה חברה בעלת פעילות עסקית שלא בתחום המקרקעין הרשומה כ"עוסק" ורכשה דירת מגורים ("הדירה") מאדם פרטי שאינו "עוסק" והשכירה את הדירה לבעל הַשליטה בחברה לצורכי מגוריו בתמורה לדמי שכירות ראויים (דהיינו, במחיר השוק) תחויב במע"מ כדלהלן: החברה תהיה פטורה ממע"מ בגין דמי השכירות (בהתאם להוראות סעיף 31(1) לחוק); החברה תיחשב כמי שביצעה "עסקת אקראי" (למרות שאינה עוסקת בתחום המקרקעין!) ובהתאם תוציא חשבונית מס עצמית; החברה לא תהיה זכאית (לאור הפטוֹר ממע"מ על דמי השכירות) לקזז את מס התשומות הכָּלול בחשבונית העצמית.