מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פורסמה החלטת מיסוי בנושא עסקות גידור

מחלקת שוק ההון (בראשות רו"ח בני יונה) שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטהשעניינה באופן ההכרבה לצורכי מס בהוצאות והכנסות בעסקות גידור שמבצעת חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") לשם הגנה על ערך נכסים/התחייבויות קיימים/עתידיים של החברה ("הנכסים המגודרים").
החברה עתידה לדַווח על עסקות הגידור בהתאם לכללי חשבונאות הגידור הקבועים בהוראות IAS39* ועסקות אלו תבוצענה באמצעות רכישת עסקות עתידיות אשר תזרימי המזומנים הנובעים מהן תקזזנה את השינויים בתזרימי המזומנים אשר ינבעו מהסיכונים המגודרים ("המכשירים המגַדרים").
* כללים אלה רואים במכשירים המגַדרים כחלק מהפעילות העסקית כך שתוצאות גידור הסיכונים נזקפות לרווח והפסד לאחַר שנרשמו בקרן הון, בד בבד כאשר נזקפות לרווח והפסד תוצאות הפעילות העסקית אשר את הסיכונים הגלומים בהם המכשירים המגַדרים נועדו לגַדר.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי ההכנסות וההוצאות מעסקות גידור אשר תהיינה כשירוֹת לחשבונאות גידור כעסקות גידור באמצעות המכשירים המגַדרים תיחשבנה כאינטגרליות להכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים.
עוד נקבע, כי ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקות הגידור יהיו זהים להכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים כדלהלן: לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית מִשתנה של איגרות-חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו, ההכנסות וההוצאות בגין עסקות הגידור תדוּוחנה לצורכי מס לפי בסיס הדיווח של הנכסים המוגדרים (בסיס מצטבר) ותסוּוגנה כהכנסות/הוצאות מימון; ואילו לגבי גידור סיכון שער חליפין בגין רכישת מלאי, התשלומים בגין עסקות הגידור יתווספו לעלות המלאי והתקבולים בגין עסקות הגידור יופחתו מעלות המלאי.