עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסמה הצעת חוק להקטנת שיעור מס החברות

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברת), התשע"ו–2015 ("הצעת החוק") (קישור להצעה).

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע להקטין את שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה מ-26.5% ל-25%, וזאת הָחֵל מיום 1.1.2016.
עוד מוצע בהצעה לבצע תיקונים משלימים בהוראות סעיפים 126(ג)–(ו) לפקודה כמו גם בהוראה המתייחסת לדיבידנד שחילקה חברת החזקות ישראלית (סעיף 67ו(ב)(2) לפקודה).