מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

פורסמה תוספת להוראה המקצועית בנושא מיסוי דירות מגורים

במבזק מיום 13.10.2015 דיווחנו, כי מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לתיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין (קישור לתיקון), לפיה במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי, יחול פטוֹר ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.
עוד נקבע, כי בתקופת המַעבר שנקבעה בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (דהיינו, התקופה שמיום 1.1.2014 עד ליום 31.12.2017) ניתן יהיה לבצע את החישוב הליניארי המוטב במכירת דירת מגורים מזכה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים ובלבד שמדובר בחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין שבמסגרתה שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון (הרציונל העומד מאחורי תיקון זה הוא שבמקרים אלה אין חשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה).
תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2014, כך שיחידים שביצעו מכירות של דירות מגורים בעבר זכאים להחזר מס שבח.
 
בעקבות התיקון פרסמה רשות המיסים תוספת (קישור לתוספת) להוראת ביצוע מס' 5/2013 שעניינה ברפורמה במיסוי דירות מגורים (קישור להוראת הביצוע).
בגדרהּ של התוספת, מובאת התייחסותה של רשות המיסים לשני התיקונים שבוצעו, כאמור, בחוק מיסוי מקרקעין ובכלל זאת לאופן תיקון השומה והחזר המס הנובע מהתיקונים האמורים (כפי שכבר ציינו במבזק מיום 13.10.2015, תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מביטול הסכום האינפלציוני החייב יבוצעו באופן יזוּם על-ידי הרשות ואין צורך לפְנות למשרדים בבקשות לתיקוני שומה, אך קבלת החזר מס בעקבות התיקון הנוסף שבוצע לגבי מכירות בין יורשים-קרובים מחייבת הגשת בקשה לתיקון שומה למשרד האיזורי).