מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

אוּשר התיקון לחוק מיסוי מקרקעין לגבי הפטוֹר ממס שבח על הסכום האינפלציוני החייב במכירת דירת מגורים מזכה ולגבי מכירה כאמור בין קרובים-יורשים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לתיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין (קישור לנוסח לא סופי של התיקון), לפיה במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי, יחול פטוֹר ממס לגבי הסכום האינפלציוני החייב.
 
עוד נקבע, כי בתקופת המַעבר שנקבעה בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין* (דהיינו, התקופה שמיום 1.1.2014 עד ליום 31.12.2017) ניתן יהיה לבצע את החישוב הליניארי המוטב במכירת דירת מגורים מזכה בין יורשים גם אם מדובר בקרובים ובלבד שמדובר בחלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין שבמסגרתה שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון (הרציונל העומד מאחורי תיקון זה הוא שבמקרים אלה אין חשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה).
* החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013 (קישור לחוק).

תחולת התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2014, כך שיחידים שביצעו מכירות של דירות מגורים בעבר זכאים להחזר מס שבח.

בהקשר זה נציין, כי על-פי הודעת רשות המיסים, תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מביטול הסכום האינפלציוני החייב יבוצעו באופן יזוּם על-ידי הרשות ואין צורך לפְנות למשרדים בבקשות לתיקוני שומה (ברם, הודעת הרשות אינה מתייחסת לתיקון הנוסף שבוצע לגבי מכירות בין יורשים-קרובים, ועל-כן על יחידים שביצעו מכירות כאמור והזכאים להחזר מס יטיבו לעשות אם יִפנו באופן בעניין זה למשרד האיזורי).