תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים: מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו; מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד בידי חברה ציבורית

פורסמו שתי החלטות מיסוי על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים.
 
החלטת מיסוי 5359/15 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה ציבורית תושבת ישראל אשר במהלך השנים הקצתה לעובדיה (שאינם בעלי שליטה) אופציות למניות לפי שיטת המימוש נטו, דהיינו שיטת ה-Net Exercise.*
* שיטת ה-Net Exercise משמעה שבמועד מימוש האופציות למניות החברה הניצע אינו משלם את תוספת המימוש (במקרים מסוימים הוא נדרש לשלם רק את הערך הנקוב של המניות), אך מוקצות לו מניות בכמות נמוכה ממספר האופציות שהוקצו לו כך ש"כמות המניות המוקצות בפועל" משַקפת את ההפרש מחלוקת הרווח הגלום באופציות במחיר המניה במועד המימוש.
בגדרהּ של ההחלטה נקבע, בין היתר, כי המרת האופציות למניות בשיטת ה-Net Exercise לא תהווה אירוע מס או הפרת הוראות סעיף 102 לפקודה; וכי מועד אירוע המס יחול ב"מועד המימוש" כמשמעותו בסעיף 102(א) לפקודה כשהרווח שינבע לעובד במועד זה יחויב במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2).
נזכיר, כי בנובמבר 2014 הושק מסלול ירוק בנושא מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס).
 
החלטת מיסוי 3385/15 (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו מוסדרות השלכות המס החלות לגבי מנגנון התאמה לחלוקת דיבידנד על-ידי חברה ציבורית שהקצתה אופציות לעובדיה, ולפיו בכל מקרה של תשלום דיבידנד במזומן בתקופה שממועד הקצאת האופציות ועד למועד מימושן למניות, תותאם תוספת המימוש של האופציות למלוא ירידת שווי המניה כתוצאה מחלוקת הדיבידנד כאמור.