תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי אופציות לעובדים

שני פרסומים חדשים ומעניינים של מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים:
 • החלטת מיסוי 3375/15 (קישור להחלטה)
  עניינה של החלטה זו באופציות שהקצתה חברה ישראלית פרטית באמצעות נאמן במסגרת תוכנית אופציות משנת 1992 שאוּשרה לפי סעיף 102 לפקודה כנוסחו לפני תיקון 132. בגדרהּ של ההקצאה האמורה, הוקצו בין היתר אופציות למנכ"ל החברה אשר מימשן למניות החברה ונפטר מאוחר יותר (המניות מוחזקות עדיין בידי הנאמן).
  במסגרת ההחלטה התבקשה המחלקה לאשר, כי מימוש המניות בידי אלמנתו של מנכ"ל החברה תיכלל בגֶדר הוראות סעיפים 3(ו) ו-125א לפקודה, כך שהרווח מהמימוש כאמור יחויב במס בשיעור המס השולי עד ל-40%.
  הבקשה נדחתה, מהטעמים המפורטים בהחלטה. 

   
 • החלטת מיסוי 9567/15 (קישור להחלטה)
  בגדרה של החלטה זו נקבע, כי החלפת מניות אשר מקורן בהקצאת אופציות במסגרת מסלול רווח הון באמצעות נאמן (בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, כנוסחו לאחַר תיקון 132) בטרם הגיע "תום התקופה", וזאת בעקבות רכישת מניות החברה המַקצה על-ידי חברה ציבורית תושבת חוץ – תיחשב כ"מכירה שלא מרצון (כמשמעותו בסעיף 102(ח) לפקודה)
  עוד נקבע, כי החלפת המניות לא תהווה אירוע מס הן במישור העובדים והן במישור החברה, ויחול רצף מס, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין "תום התקופה".
  הכל, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.