מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

17.2.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא נאמנויות ובנושא מיסוי מקרקעין

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות: החלטת מיסוי בנושא נאמנויות ושתי החלטות מיסוי נוספות בנושא מיסוי מקרקעין.
 
להלן תמציתן:
  • סיוּוגו המיסויי של תאגיד מסוג Establishment שהתאגד לפי חוקי ליכטנשטיין והמחזיק ב-40% ממניות חברה אמריקאית המחזיקה במקרקעין בישראל, הן לעניין הוראות פרק רביעי 2 שבחלק ד לפקודת מס הכנסה (מיסוי נאמנויות) והן לעניין הזכאות לקבלת זיכוי ממסי חוץ (החלטת מיסוי 6893/13);
  • חלוקת עיזבון בין שלושת יורשיו של חבר קיבוץ תהווה חלוקה ראשונה כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין בכפוף לתנאי סעיף זה ואילו הסכמת שניים מבין שלושת היורשים לקבלת היורש השלישי כחבר בקיבוץ וכבעל הזכויות בקיבוץ תיחשב ליצירת נאמנות לטובת הראשונים (החלטת מיסוי 4983/15);
  • פירוק תא משפחתי שכולל שתי דירות מגורים בעקבותיו בן-הזוג יקבל דירה אחת ובת-הזוג תקבל את הדירה השנייה ייחשב כמימוש הדירה אחת לעניין סיווג הדירה השנייה כדירת מגורים יחידה לצורך החבות במס רכישה (החלטת מיסוי 6898/15).