תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

פורסמה החלטת מיסוי חדשה - התאמת תוכנית אופציות לעובדים בעקבות איחוד מניות בחברה המקצה

פורסמה החלטת מיסוי חדשה על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל המוחזקת במלואה על-ידי חברה תושבת ארה"ב ("חברת האם") שמניותיה הונפקו לציבור בבורסת ה-Nasdaq בסמוך לפני הגשת הבקשה להחלטה.
חברת האם אימצה תוכנית אופציות לפי סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון, כאשר חלק מהאופציות מומשו למניות חברת האם.
דירקטוריון חברת האם החליט לבצע איחוד של הון המניות ביחס של 2:1 (דהיינו, עבוּר כל 2 מניות בחברת האם יקבל בעל מניות מניה אחת), כאשר במקרה בו יתקבלו שברי מניות תשלם חברת האם לבעל המניות תשלום במזומן השָווה לאותו שבר מניה שהתקבל מוכפל במחיר השוק של מניית חברת האם כפי שנקבע בהצהרת הרישום שהגישה במסגרת רישום מניותיה למסחר.
בד בבד, הוחלט לבצע התאמה של האופציות, כך שכמות האופציות שמחזיק כל ניצע תוקטן ומחיר המימוש יגדל, בהתאמה, וזאת על-מנת שהניצעים לא יפסיקו/ירוויחו מהאיחוד בהשוואה לבעלי המניות האחרים בחברת האם.
 
במסגרת ההחלטה נקבע, כי התאמת האופציות כאמור לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים והן במישור החברה; וכי הוראות סעיף 102 במסלול רווח הון באמצעות נאמן תמשכנה לחול על האופציות והמניות עד ל"מועד המימוש".
עוד נקבע, כי ככל שישולם המרכיב במזומן בגין שברי מניות, אזי העובדים יחויבו במס במועד התשלום כהכנסת עבודה, וזאת בהתאם לשיעור המס השולי מכוח סעיף 2(2) לפקודה.
יצוין, כי ההחלטה קובעת מספר תנאים וסייגים נוספים.