מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ: סיווג של עמותה, העברת מקרקעין אגב פירוק, חבות במע"מ בשל קיצור התקשרות ועוד

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה 9 החלטות מיסוי חדשות וחשובות בנושא מע"מ.
 
להלן תמציתן:
  • עמותה המעניקה לפגועי נפש מיומנויות מקצועיות שונות ומסייעת להם להשתלב בשוק העבודה והקהילה והמסוּוגת לצורכי מע"מ כמלכ"ר, תסוּוג הן כמלכ"ר והן כעוסק לעניין חוק מע"מ וזאת בעקבות הקמתה של חנות שפועלת כ"מיזם חברתי" (החלטת מיסוי 1897/14);
  • העברת מקרקעין מחברה מתפרקת שהינה "עוסק" לבעלי מניותיה שאינם רשומים כ"עוסק" ואשר עתידים למכור את המקרקעין באופן מיידי לצד שלישי תחויב במע"מ, כאשר חשבונית המס שתוצא על-ידי החברה תיחשב ל"מסמך אחר" (כמשמעותו בסעיף 38 לחוק מע"מ) לשם קיזוז מס התשומות בידי הרוכש (הצד השלישי), ובלבד שהמכירה לצד השלישי תבוצע תוך 3 חודשים ממועד העברת המקרקעין מהחברה לבעלי המניות (החלטת מיסוי 2978/14);
  • החזר הטבה שנתנה חברה הרשומה כ"עוסק" ללקוחותיה בְּשל קיצור תקופת ההתקשרות אינה מהווה פיצוי שאינו חייב במע"מ בידי החברה אלא חֵלק ממחיר העִסקה לצורכי מע"מ ועל-כן חייב במע"מ (החלטת מיסוי 3968/14);
  • רשות מקומית שהשאילה עובדיה לתאגיד מים וביוב שבבעלותה לצורך פעילותו לא תחויב בגינם במס שכר, לרבות בתקופת 5 השנים שקָדמו להחלטת המיסוי (החלטת מיסוי 5849/14);
  • אספקת מרכיבים על-ידי חברה ישראלית לתושב-חוץ לצורך מערכת שתושב-החוץ מכר לחברה ישראלית אחרת ויתקינה בישראל תחויב במע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למרוֹת שהמרכיבים יסופקו ישירות לחברה האחרת ללא רשימון ייצוא (החלטת מיסוי 6946/14);
  • חברה ישראלית שהתקשרה בהסכם עם תושב-חוץ למכירת מכונה שתיובא על-ידי ספק ישראלי לישראל ותיוצא לחו"ל לאחַר ביצוע שטעון תחויב במע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ בגין הייצוא כאשר רשימון השטעון בצירוף חשבונית המס מהחברה ייחשבו ל"מסמך אחר" לעניין אותו סעיף (החלטת מיסוי 8649/14);
  • סובסידיה ממשרד החינוך שמקבל עוסק המפעיל גני ילדים לגיל הרך בעקבות החלטת הממשלה לספֵּק חינוך חינם לילדים בגילאי 4-3 לא תיחשב לחֵלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, וזאת לאור תקנה 3 לתקנות מע"מ (החלטת מיסוי 8732/14);
  • חברה תושבת-חוץ המאוגדת ופועלת מחוץ לישראל בלבד אשר התקשרה עם תושב ישראל למכירת רישיון לשימוש בתוכנה ומתן שירותים אינה חייבת ברישום כ"עוסק מורשה" בישראל ובמידה שהחברה תיעזר בקבלני-משנה לצורך מתן השירותים תקום חבות במע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ (למרוֹת תקנה 12א(א) לתקנות מע"מ) ובלבד שתמורת השירות המשולמת לקבלני-המשנה על-ידי החברה תהווה חֵלק ממחיר העִסקה הכולל שבגינו שולם מע"מ (החלטת מיסוי 8927/14);
  • חברה ישראלית המייצרת חלקים לתושב-חוץ המעובדים על-ידי חברה ישראלית אחרת שהיא גם זו שמייצאת את החלקים הסופיים לתושב-החוץ תחויב במע"מ בשיעור אפס על-פי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למרוֹת שהחברה האחרת הינה היצואן הסופי, ולשם כך חשבוניות המס שתוציא החברה לתושב-החוץ תיחשבנה ל"מסמך אחר" לעניין אותו סעיף 30(א)(1) (החלטת מיסוי 8973/14).