תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

פורסמה החלטת מיסוי נוספת בנושא הקצאת אופציות הניתנות למימוש למניות בשיטת ה-Net Exercise - עמידה בכלל 9(ב) לכללים

במבזק מיום 22.6.14* דיווחנו אודות פרסומה של החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת כתבי אופציות על מניות על-ידי חברה פרטית כאשר מימוש האופציות למניות ייעשה בשיטת ה-Net-Exercise, דהיינו מימוש האופציות ייעשה על-בסיס שווי המניות במועד המימוש כאמור ("מימוש נטו"), כנגזר מהרווח הגלום באופציה ומבלי שהעובד ישלם תוספת מימוש לחברה.
* למַעבר למבזק האמור לחצו כאן.
על-פי החלטת המיסוי, מימוש האופציות למניות בשיטת ה-Net-Exercise לא ייחשב לאירוע מס ו/או להפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה ורווח ההון שייצמח לעובד במועד המימוש יחויב במס רווח הון בשיעור 25% (זולת אם המימוש יחול לפני "תום התקופה" שאז תקום חבות במס הכנסה) אלא אם במועד המימוש תתקבל כמות מניות עודפת מֵעבר לזו המשַקפת את הרווח הגלום באופציות שאז יראו בכל כמות המניות העודפת כהכנסת עבודה החייבת במס שולי.
 
היום פורסמה החלטת מיסוי נוספת המתייחסת להקצאת אופציות בשיטת המימוש נטו (קישור להחלטה) והקובעת מנגנון מתצאים להקצאה כאמור לאור הוראות כלל 9(ב) לכללי מס הכנסה (הקלות במס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003, לפיהן "בתנאי תכנית הקצאת מניות כאמור בסעיף 102(ג)(2) לפקודה , ייקבע כי אם יחדל העובד לעבוד אצל המעביד, יעמיד העובד לטובת המעביד בטוחה או ערבות לתשלום המס במועד המימוש"