מיסוי שוק ההון

מיסוי השקעות במניות נסחרות

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

רווח הון ריאלי במכירת מניות הנסחרות בבורסה מחוץ-לישראל בידי יחיד תושב-ישראל חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25%.* זאת, בתנאי שמדובר במכירת מניות של חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%.*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

יצוין, כי אם מדובר במניות שנרכשו לפני 1.1.2005 והן נחשבו במועד האמור לניירות-ערך זרים, אזי חבות המס תחושב באופן ליניארי, כך שחלק רווח ההון הריאלי שנצמח עד ליום 31.12.2004 יחויב במס בשיעור 35% ויתרת רווח ההון הריאלי תחויב במס בשיעור 25% (או 30% – לפי העניין).*

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

האמור לעיל מתייחס ליחיד שנוצר לו רווח הון במכירת מניות נסחרות אשר נרכשו על ידיו כשהן נסחרות (קרי: לאחַר מועד רישומן למסחר).

כמו-כן, האמור לעיל מתייחס ליחיד שנוצר לו רווח במכירת מניות נסחרות ואותו רווח נחשב לרווח הון ולא להכנסה עסקית. כלומר, יש ליישם לעניין זה את ההבחנה בין הכנסה פיננסית בעלת אופי הוני לבין הכנסה בעלת אופי עסקי. ויודגש: אם מדובר ברווח עסקי, אזי אותו יחיד יחויב בגינו במס הכנסה בשיעור רגיל (עד 50%) ובמקרים מסוימים אף בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

 לדיון מקיף בנושא מיסוי השקעות במניות נסחרות, ראו פרק 9 בספרנו מיסוי שוק ההון.