תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מיסוי אופציות לעובדים: הארכת מועד פקיעה של אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודה

פורסמה החלטת מיסוי חדשה על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בכתבי אופציות על מניות שהוקצו על-ידי חברה פרטית תושבת ישראל למנכ"ל החברה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
היות שהאופציות פקעו בחודש דצמבר 2013, אישר דירקטוריון החברה, בטרם מועד הפקיעה כאמור, להאריך את תוקף האופציות ב-10 שנים נוספות, וזאת ללא שינוי ביתר תנאי האופציות.
 
על-פי החלטת המיסוי, הארכת מועד הפקיעה תסוּוג אומנם כאירוע מס - הן במישור החברה לעניין החובה לנַכּוֹת מס במקור והן במישור העובד-המנכ"ל - אך המס יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש של האופציות למניות, כאשר על האופציות תמשכנה לחול הוראות סעיף 3(ט) לפקודה לכל דבר ועניין ותוך שהמנכ"ל יחויב במס הכנסה במועד אירוע המס (דהיינו, במועד המימוש) על הכנסת העבודה שתיווצר לו לפי סעיף 2(2) לפקודה.