עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

בית-המשפט - כיצד יש לסווג תשלומים ששולמו לבני משפחתו של בעל השליטה בחברה?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין כותון קולורס בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
באותו מקרה נתגלעו מספר מחלוקות בין המערערים, חברה ובעל הַשליטה בה, לבין המשיב, פקיד-שומה חיפה, ובכללן ביחס לשאלה האם התקבולים ששולמו לבני משפחתו של בעל הַשליטה מהווים הכנסות עבודה אצלם או שמא מדובר למעשה בטובות הנאה ששולמו לבעל הַשליטה.*
* שתי המחלוקות הנוספות עָסקו בנושא מחילת חוב וחובות אבודים.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעורים.
השופט סוקול קבע, כי התשלומים לבני המשפחה לא שולמו בגין עבודתם של אלה, וככל הנראה בני המשפחה נרשמו כעובדים על-מנת לאפשר את הקטנת חבות המס הכוללת.
השופט סוקול המשיך ובחן כיצד יש לסוַוג את התשלומים האמורים, תוך שהוא נדרש בהרחבה לשאלה אימתי תשלומים כאמור ייחשבו לדיבידנד (ואנו ממליצים לקרוא בעיון את הניתוח המנוי בסעיפים 46-31 לפסק-הדין), וקבע, כי בנסיבות העניין אין מקום להתערב בקביעת המשיב לפיה מדובר בדיבידנד בידי בעל הַשליטה.