מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

פסיקה חדשה במע"מ: מכירת קרקע הכוללת מבנה להריסה אינה זכאית להקלה הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק; טענת השתק שיפוטי כנגד המדינה

פורסמו שני פסקי-דין חדשים בנושא מע"מ.
 
פסק-הדין בעניין י.ו.מ.מ. נכסים והשקעות בע"מ (קישור לפסה"ד)
עניינו של פסק-הדין בשאלת זכאותה של המערערת, חברה העוסקת בקנייה ומכירת נדל"ן, להחלת הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע"מ לגבי מכירת קרקע שכָּללה מבנה מגורים.
נזכיר, כי על-פי אותו סעיף 5(ב), במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, חבות המע"מ הינה מההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה, ולא ממחיר המכירה המלא, כאשר המונח "עוסק" מוגדר לעניין זה, כלמעט עוסק שעל-פי דין לא היה רשאי לנַכּוֹת את מס התשומות בְּשל רכישת דירת המגורים.
בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, דחה את הערעור.
השופט מינץ קבע, כי במקרה דנא הוכח שהמקרקעין נרכשו על-ידי המערערת לשם פיתוחם, הריסת המבנה ומכירת המקרקעין לשם בניית דירות בידי קבוצת רכישה, וממילא אין מדובר במכירת דירת מגורים כנדרש בסעיף 5(ב) לחוק מע"מ.
השופט מינץ הוסיף וקבע, כי אף אם היה מתעלם מהכַּוונה הסובייקטיבית להרוס את המבנה, הרי שזה גם אינו עונה על המבחן הפיסי לקיומה של דירת מגורים.
 
פסק-הדין בעניין יוקס בע"מ (קישור לפסה"ד)
עניינו של פסק-הדין בשומה שהוצא למערערת כמו גם קנס שהוטל עליה במסגרת הליך אזרחי, וזאת לאחַר שנוהל כנגד המערערת הליך פלילי.
ב"כ המערערת* העלה טענה מקדמית, לפיה המשיב, מנהל מע"מ טבריה, אינו רשאי לטעון במסגרת ההליך האזראי כי הושמטו עסקאות מדיווחי המערערת, שכּן מסגרת ההליך הפלילי שנוהל נגד המערערת ומנהלה הבהירה המדינה כי לא הושמטו עסקאות מדיווחי המערערת.
* בפסק-הדין לא צוין, כי המערערת יוצגה על-ידי עו"ד י' קסטל. 
בית-המשפט המחוזי בנצרת, מפי השופט ע' עיילבוני, קיבל את הערעור.
השופט עיילבוני סקר את תורת ההשתק השיפוטי וקבע, כי המדינה אכן מושתקת מלטעון בהליך זה (דהיינו, ההליך האזרחי) שהושמטו עסקאות מדיווחי המערערת, שעה שבמסגרת ההליך הפלילי הבהירה בתשובתה לטענות הנאשם האחר כי לא הושמטו עסקאות כאמור.
לאור זאת, קבע השופט עיילבוני כי דין טענת המערערת להשתק שיפוטי כלפי המדינה להתקבל, וכפועל יוצא - כך גם דין הערעור כולו.