מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

1.3.14: הוארך תוקף חובת תשלום מקדמת מס שבח לגבי מי שרוכש מקרקעין

רקע
במבזק מיום 15.3.11 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ("התיקון").*
*
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.
בגדרוֹ של התיקון נוספו, בין היתר, הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיהן במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.
 
תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין
ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שהתקבל במסגרת החוק לשינוי נטל המס.*
* חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. להורדת החוק, לחצו כאן.
באותו תיקון 72 נקבע, כי הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק תבוטלנה, וזאת לגבי מכירות מיום 1.4.2013. עוד נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לדחות, בצו, את מועד הביטול כאמור לתקופות נוספות.
לאור זאת, והיות שלא ניתן היה להאריך את תוקפן של אותן הוראות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוראות אלו התבטלו הָחל ביום 1.4.2013, וממילא לא הייתה חובת תשלום מקדמות מאותו מועד.
 
ההארכה הראשונה
ביום 13.5.2013 פורסם צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)), התשע"ג-2013.*
* קישור לצו.
במסגרת הצו האמור קבע שר האוצר, כי ביטולן של הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יחול ביום 1.10.2013, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.
תחילתו של הצו נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.4.2013.
 
ההארכה השנייה
ביום 1.10.2013 פורסם צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)) (תיקון), התשע"ד-2013.*
* קישור לצו.
במסגרת הצו האמור קבע שר האוצר, כי ביטולן של אותן הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יידחה ליום 31.12.2013, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.
 
ההארכה השלישית
ביום 1.1.2014 פורסם צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)) (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014.*
* קישור לצו.
במסגרת הצו האמור קבע שר האוצר, כי ביטולן של אותן הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יידחה ליום 28.2.2014, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.
 
ההארכה הרביעית
ביום 27.2.2014 פורסם ברשומות צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)) (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014 ("הצו הנוסף").*
* קישור לצו הנוסף.
במסגרת הצו הנוסף קבע שר האוצר, כי ביטולן של אותן הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יידחה ליום 31.5.2014, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.
 
יצוין, כי ביום 19.2.2014 פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון 77 לחוק מיסוי מקרקעין,* בגדרהּ מוצע להפוֹך את המקדמה להוראת-קבע תוך הכנסת שינויים ושיפורים במנגנון הקיים, וזאת על-בסיס ניסיון העבר שנצבר ברשות והערות הלשכות המקצועיות.
* הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 77), התשע"ד-2014 (קישור להצעת החוק).