עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם התיקון לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס - הקטנת שיעור דמי הביטוח הלאומי שנגבים מהמעסיקים על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע

ככלל, לוח י' בחוק הביטוח הלאומי קובע, בין היתר, את שיעור דמי הביטוח הנגבה ממעסיקים, תוך חלוקה לשיעור דמי הביטוח שנגבה על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע ולשיעור דמי הביטוח שנגבה על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע.
החוק לשינוי נטל המס* כָּלל, בין היתר, תיקון של חוק הביטוח הלאומי בגדרו נקבע מִתווה להעלאת שיעור דמי הביטוח שנגבה מהמעסיקים על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע. תחילתו של מִתווה זה בלוח י' נקבעה ליום 1.1.2015.
* החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (קישור לחוק).
 
במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014("התיקון")* נקבע, כי תחילתו של המִתווה האמור תידחה ליום 1.1.2016.
* קישור לתיקון.
עוד נקבע בתיקון, כי שיעור דמי הביטוח הלאומי שנגבים ממעסיקים על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק (כאמור בלוח י') יהיה 6.75% בשנת 2014 ו-7.25% בשנת 2015. ואילו שיעור דמי הביטוח כאמור מיום 1.1.2016 יהיה 7.5%.