עקרונות יסוד במערכת המיסוי

חובות דיווח לרשויות המס

מבנה הדו"ח שנתי ומועד הגשתו

מבנה הדוח השנתי

לגבי יחיד החייב בהגשת דוח שנתי נקבעו הטפסים הבאים:

טופס 1301 – דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל.

נספח א לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח-יד לפני התיאומים בשל אינפלציה.

נספח ב לטופס 1301 – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח-יד.

טופס 1322 – נספח ג לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים.

טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1301 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה בגינו מס במקור.

טופס 1324 – נספח ד לטופס 1301 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן.

טופס 1344 – נספח לטופס 1301 – הפסדים מועברים.

טופס 1348 – נספח לטופס 1301 – הצהרת תושבות לשנת-המס.

טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ.

טופס 151 – הצהרה על נאמנות.

טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי – נתוני הדו"חות הכספיים, מאזן, רווח והפסד, ודו"ח התאמה למס.

טופס 1213 – הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח – מס הכנסה.

לגבי חברה החייבת בהגשת דו"ח שנתי נקבעו הטפסים הבאים:

טופס 1214 – דין וחשבון על הכנסות החברה בארץ ובחו"ל.

טופס 1322 – נספח ג לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים.

טופס 1325 – נספח ג(1) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים.

טופס 1326 – נספח ג(2) לטופס 1214 – רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה שנרכשו לפני 1.1.2006 וחלות עליהם הוראות המעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים.

טופס 1326א – טופס עזר לנספח ג(2) לטופס 1214.

טופס 1323 – נספח ד לטופס 1214 – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן.

טופס 1344 – נספח לטופס 1214 – הפסדים מועברים.

טופס 6111 – נספח לדו"ח השנתי – נתוני הדו"חות הכספיים, מאזן, רווח והפסד, ודו"ח התאמה למס.

טופס 1213 – הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח – מס הכנסה.

מועד הגשת הדו"ח השנתי

ככלל, יש להגיש את הדו"ח השנתי לפקיד-השומה לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה. עם זאת, אדם שהדו"ח שלו מבוסס על מערכת חשבונות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ימסור את הדו"ח לא יאוחר מיום 31 במאי בכל שנה.

פקיד-השומה רשאי, אם הוכח להנחת דעתו שקיימת סיבה מספקת לכך, לדחות את מועד הגשת הדו"ח השנתי, ובלבד שמי שקיבל דחייה כאמור יגיש דו"ח משוער על הכנסתו שייערך לפי מיטב אומדנו.

עוד יצוין, כי נציבות מס הכנסה נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מייַצג (עו"ד, רו"ח, יועץ מס) אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הנציבות למייַצגים.

עוד בנושא זה, ראו את ספרנו  מיסוי שוק ההון.