תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

הפקדת מניות/אופציות בידי נאמן לפי סעיף 102 לפקודה - תזכורת!

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מַקנה הקלוֹת מס להקצאת מניות/אופציות לעובדים, וזאת בכפוף למספר תנאים ובכללם זה הדורש כי המניות/אופציות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, וזאת עד "תום התקופה" (כמשמעות מונח זה בסעיף 102).
 
במבזק מיום 25.7.2012 דיווחנו, כי לאור הקושי הגלום בביצוע ההפקדה כאמור, פורסמה הנחייתו של רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, הכוללת הקלוֹת בעניין זה, לרבות לגבי הקצאות שבוצעו בעבר (קישור להנחייה).
במסגרת ההנחייה האמורה נקבע, בין היתר, כי לגבי הקצאות אשר בוצעו בפועל עד ליום 24.7.2013 (מועד ההנחייה) יראו בהעברה סדירה של פרטי ההקצאה בכתב על-ידי החברה לנאמן כהפקדה, תוך הארכת התקופה לביצוע ההפקדה מתקופה של עד 45 ימים ממועד ההקצאה לתקופה של עד 90 ימים ממועד ההקצאה.*
* לגבי מקרים בהם ישנן הפקדות במועד העולה על 90 ימים ממועד ההקצאה, יש לפְנות למחלקה המקצועית ברשות המסים לשם הסדרת נושא זה.
 
במבזק מיום 7.11.2012 דיווחנו אודות פרסום הבהרה להנחייה האמורה (קישור להבהרה).
במסגרת ההבהרה צוין, כי ביחס להקצאות שבוצעו עד ליום 24.7.2013 ואשר ההפקדות בגינן נעשו לאחַר תקופה של 90 ימים ממועד ההקצאה, תוכלנה החברה המדַווחות לבחוֹר בנוגע להקצאות באחד משני ההסדרים הבאים: 1. "הסדר החלפת מסלול הקצאה"; 2. "הסדר הענקה חדש".
אימוץ איזה משני ההסדרים האמורים מותנה, על-פי ההבהרה, בפנייה למחלקת אופציות לעובדים בחטיבה המקצועית ברשות המסים (לגבי הֶסדר החלפת מסלול הקצאה) או במשלוח הודעה (לגבי הֶסדר הענקה חדש) לא יאוחר מיום 5.11.2013.
 
תשומת לבכם אפוא, לעמידה בלוח הזמנים האמור, שאחרת ההקצאות תיחשבנה ל"הקצאה ללא נאמן", דהיינו העובדים יחויבו בגינהּ במס הכנסה (דהיינו, כהכנסת עבודה) ולא במס רווחי הון.