מבזקי מס

03/12/2012: פורסמה החלטת מיסוי שעניינה בתנאים אשר בהתקיימם בני-זוג ייחָשבו לתושבי ישראל לעניין האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבם הקודם

החטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שעניינה בתנאים אשר בהתקיימם בני-זוג ייחָשבו לתושבי ישראל לעניין האמנה למניעת מסי-כפל בין ישראל לבין מדינת מושבם הקודם.

המבקשים הם בני-זוג הנחשבים לתושבי מדינה A שהיא מדינה שלהּ אמנה למניעת מסי-כפל עם ישראל. בכוונת המבקשים להעביר את מרכז חייהם לישראל במהלך המחצית השנייה של שנת-ההגעה ובכך להפוֹך לתושבי ישראל לראשונה.

בגדרה של החלטת המיסוי נקבע שהמבקשים ייחשבו לתושבי ישראל לעניין הדין הפנימי בישראל הָחֵל מיום העברת מרכז חייהם לישראל, ובלבד שיִשבו בישראל תקופה מהותית מיום הגעתם.

עוד נקבע בהחלטה, כי הָחֵל בתום שנת-המס השלישית ליום הגעת המבקשים לישראל, ובתום כל שנת-מס שלאחר מכן, ינפיק פקיד-השומה לכל אחד מהם אישור בדבר היותו תושב ישראל לעניין האמנה עם מדינה A, הָחֵל מיום הגעתו לישראל ולכל אחת משנות-המס שלאחר מכן, ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה בהחלטה.

קישור להחלטה