מבזקי מס

23/09/2012: פורסם חוזר מקצועי שעניינו בסיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברות ליסינג

פורסם חוזר מס הכנסה מס' 4/2012 שעניינו בסיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברות ליסינג.

החוזר מפַרט את הטיפול המיסויי בקשר לכלי הרכב של חברות הליסינג במהלך תקופת השכרתם ובעת מכירתם ובכלל זאת סיווג כלי הרכב כמלאי עסקי/רכוש קבוע במהלך תקופת ההשכרה ובעת המכירה כאמור, כמו גם שינוי הייעוד שמתבצע, לגישת רשות המיסים, במועד החזרת כלי הרכב לידי החברה (לאחַר תקופת הליסינג).

בנוסף, מתייחס החוזר להשלכות המיסוי הגלומות בשינוי הייעוד כאמור, ובכלל זאת להחלת הוראות סעיף 100 לפקודת מס הכנסה, היעדר הזכאות לבצע שחלוף לפי סעיף 96 לפקודה וכו'.

קישור לחוזר