מבזקי מס

26/07/2012: פורסם חוזר מקצועי בנושא כללי הדיווח לצורכי מס – מזומן או מצטבר

ככלל, פקודת מס הכנסה ותקנותיה נעדרות, למעט במקרים ספציפיים (כגון: דמי שכירות מראש), הוראות מפורשות ביחס לשיטת לפיה יש לדוַוח, לצורכי מס, על הכנסות והבחירה בין בסיס מזומן לבין בסיס מצטבר.

כתוצאה מכך, שאלת זכאותו של הנישום לבחוֹר בשיטת דיווח מסויימת נדוֹנה הן בפסיקה (ובכלל זאת בפרשת השומרים) ובמספר חוזרים מקצועיים של רשויות המס.

רשות המסים פרסמה הבוקר הוראת ביצוע נוספת בנושא (ה"ב 8/2012).

בגדרהּ של הוראת-הביצוע חזרו רשויות המס לעמדה שהביעו בעבר, ולפיה כאשר על-פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה חברה דו"ח כספי חשבונאי על-בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדו"ח ההתאמה לצורכי מס לבסיס מזומן, אלא אם קיימת הוראת חוק מפורשת בעניין זה. זאת, הָחֵל מהדו"חות לשנת-המס 2012 ואילך.

עם כל הכבוד הראוי, אנו סבורים, כי עמדתן האמורה של רשווית המס אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה בנושא זה, ויש להניח, כי סוגיה זו תגיע להכרעת בית-המשפט.