מבזקי מס

28/03/2012: פסק-דין חדש: ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין מהווה עסקה החייבת במס שבח, לרבות בגין חלק התמורה ששולם באיגרות-חוב חסומות

פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין פיננסטיקה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין (וע (י-ם) 3012-09). 

באותו מקרה, ויתרה העוררת, חברת פיננסיטק בע"מ, לטובת נידר חברה לפיתוח בע"מ ("נידר"), על אופציה שהוקנתה לעוררת לרכישת מקרקעין ובכלל זאת הסכימה למחיקת הערת האזהרה שנרשמה להבטחת אופציה זו. זאת, בתמורה לתשלום במזומן ותשלום נוסף באיגרות-חוב שהונפקו על-ידי נידר.

לטענת העוררת, התמורה האמורה אינה חייבת במס שבח, וזאת מהטעמים החלופיים הבאים:*

* יצוין, כי חֵלֶק מהטעמים הועלה לראשונה בהשגה וחֵלֶק אחר אף הועלה לראשונה בערר.
  • התמורה לא התקבלה בגין הויתור על האופציה אלא כדי שהעוררת לא תפריע לעסקה בין נידר לצדדים האחרים;
  • התמורה, או למִצער חֵלֶק הארי שלה, שולמה בגין מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובתה, בעוד שהערת אזהרה אינה זכות במקרקעין;
  • הויתור על האופציה נעשה ללא תמורה, ועל-כן הוא פטוּר ממס שבח לפי סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק");
  • אי-מימוש האופציה מהווה ביטול כמשמעותו בסעיף 102 לחוק;
  • לאופציה אין שווי כלכלי;
  • להצהרות (הסותרות) שהומצאו על-ידי העוררת למשיב אין משמעות ראייתית לנתונים המצויים בו;
  • ככל שנמכרה זכות במקרקעין, טרם התקיימו תנאי סעיף 51 או 91 לחוק, כך שחובת תשלום המס נדחתה;
  • גם אם מדובר בזכות במקרקעין, מועד תשלום מס השבח טרם הגיע ככל שהדבר נוגע לתמורה שהתקבלה באיגרות-חוב, שכן מדובר באיגרות-חוב חסומות אשר ניתן לכמתן רק במועד שבו ניתן לממשן, ובהתאם תשלום המס ייעשה רק באותו מועד.

ועדת-הערר דחתה את הערר פה-אחד.

בגדרו של פסק-הדין, התייחס יו"ר הוועדה, השופט בדימוס מ' רביד (בהסכמתם של חברי הוועדה, מ' יצחקי וד"ר ל' דוידאי), לכל אחת ואחת מטענות העוררת ודחה אותן במלואן.

ואילו חבר הוועדה, ד"ר ל' דוידאי, התייחס בהרחבה לטענת העוררת לגבי דחיית חבות המס בְּשל מַרכיב התמורה שכלל איגרות-חוב חסומות, ודחה טענה זו.