מבזקי מס

06/12/2011: העלאת שיעור המס על דיבידנדים: למשוך או לא למשוך?

במבזק מאתמול דיווחנו על אישור הצעת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק החדש").*

* להורדת הצעת החוק לשינוי נטל המס, כפי שאוּשרה בקריאה שנייה ושלישית, לחצו כאן.

כפי שציינו שם, החוק החדש קובע, בין היתר, העלאה של שיעור המס המוטל על דיבידנד בידי יחידים מ-20% ל-25%, ולגבי "בעל מניות מהותי" מ-25% ל-30%.

מטבע הדברים, העלאת שיעור המס כאמור מעוררת את השְאֵלה האם כדאי להקדים ולמשוֹך דיבידנד לפני תום שנת-המס 2011, וזאת על-מנת להתחייב במס בשיעורים המופחתים.

שאלה זו אוצרת בחוּבּה מִשתנים רבים הדורשים בחינה לגופו של עניין, ובשאלה זו, כמו גם בסוגיות נוספות, נעסוק בהרחבה בכנס המיוחד שאנו עורכים ביום 14.12.2011 בנושא היערכות לתום שנת-המס 2011 ולחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (לפרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן).

בקצרה נציין, כי אנו נוטים לדעה, כי אין כדאיות במשיכת דיבידנדים (בהנחה, כמובן, שלא הייתה מלכתחילה כוונה לבצע משיכה כאמור בעתיד הקרוב), אלא בנסיבות מיוחדות, כגון: קיומם של הפסדים בני-קיזוז, יתרות חו"ז של בעל השליטה ועוד.

זאת ועוד. יש לשים אל לב, כי הוראת-המַעבר שנקבעה בחוק החדש מחילה את שיעורי המס החדשים (המוגדלים) ביום 1.1.2012 ("יום התחילה"), וזאת לגבי "הכנסה שהופקה ביום התחילה ואילך".
דהיינו, קיים בהחלט בסיס משפטי לפרשנות, כי בכל הקשור לדיבידנדים, מלכתחילה שיעורי המס החדשים (המוגדלים) אינם חלים אלא על רווחים שנצברו מיום 1.1.2012 ואילך בלבד.
ואידך זיל גמור.